قالب پرشین بلاگ


ادبیات متوسطه ی اول طرقبه
روش های نو وابتکاری در تدریس ادبیات فارسی

نمونه ای از کتاب شما که غریبه نیستید-هوشنگ مرادی کرمانی نشر معین  چاپ سوم 1384

آقا مهمان زیاد داشت.روستایی ها و بچه ها می آمدندمی نشستند . تبریک می گفتند و پر شیرینی می گذاشتند تو دهانشان و می رفتند . آقا جعبه پشمکی داشت که به همه تعارف می کرد.دلم می خواست چنگ بزنم پشمک وردارم. خجالت می کشیدم. خوردن پشمک سخت بود . همین جور نشستم و نگاه کردم. آقا چند بار تعارف کرد که پشمک بخورم گفتم : نمی خوام دوست ندارم.وقتی اتاق خلوت شد و آقا دنبال چند تااز مهمان ها از اتاق رفت بیرون . پریدم سر جعبه پشمک و چنگ زدم. چند بار چنگ زدم و ریختم تو دهانم و جویده و نجویده قورت دادم. تا صدای پای آقا آمد ، دور دهانم را پاک کردم و جعبه را قشنگ گذاشتم سر جاش . از آقا خداحافظی کردم و آقا دم در اشاره کرد به جلوی سینه ام و گفت: بتکون . جلوی سینه ام را نگاه می کنم . غرق پشمک است . از خجالت سرخ می شوم.می دوم . تا خانه می دوم و روز چهارده نوروز که به مدرسه می روم ،رویم نمی شود تو صورت آقا نگاه کنم.

-------------------------------------------------------------------------------

کتاب را از کتاب فروشی سر بازار کرایه می کنم . هر وقت این جا و آن جا نان می برم ،پشت ویترین کتاب فروشی ها می ایستم و با حسرت به کتاب های تازه نگاه می کنم . پشت جلدشان را می خوانم . موی دماغ روزنامه فروشی ها و کتاب فروشی ها هستم. " بچه برو پی کارت،این جا واینستا مزاحم شو." کتاب تازه ای توی ویترین پشت شیشه است که دلم را برده اسم خوبی دارد. (به یاد او ) کتاب کلفتی است.6 تومان را که یک قران یک قران به سختی جمع کرده ام می دهم و کتاب را می خرم . کتاب از زیر بغلم نمی افتد . شب توی دکان می خوابم. گونی زیر اندازم است و گونی دیگری لوله شده بالشم. خوابم نمی برد. دلم می خواهد چراغ روشن باشد تا ببینم عاشقی که از معشوق دور افتاده ،بالاخره به او می رسد یا نه؟ چگونه می رسد؟

کتاب هارا با روزنامه جلد می کنم و می پوشانم که اسم و عکس پشت جلد معلوم نباشد . توی دکان تا فرصتی پیدا می کنم لای کتاب را باز می کنم و داستان می خوانم . هر جور داستانی . داستان های پر ماجرا و سوزناک . اشک آور و عاشقی و... می روم و شاگرد کتاب فروش می شوم. آن همه کتاب و مجله جان می دهد برای خواندن . تنم ،چشمم، مغزم تشنه کتاب . تشنه خواندن ورق زدن مجله ها و ... کتاب یا مجله ای را از دکان می برم خانه . زیر پیراهنم قایم می کنم و تاصبح می خوانمش . بعد که صاحب مغازه می فهمید می گفتم برده بودم خونه ورق های کنده شده رو بچسبونم . ببین جلدش پاره شده بود. توی خانه که جلد و ورق ها را چسبانده ام ،نشانش می دهم. لبختد می زند و گذشت می کند.   صفحه ی 83

----------------------------------------------------------------------------

عبدل که بچه زحمت کشی است ،سر بزرگی دارد . گردنی کوتاه ،چهار شانه و پرزور است وبیشتر از همه هیزم می آورد . از پایین آبادی می آید که چند خانه دارد و روستای بسیار کوچکی است. گاهی پای برهنه می آید مدرسه . از راه باریک دامنه ی کوه ها و یا از حاشیه رودخانه،صبح کله سحر راه می افتد و خودش را به مدرسه می رساند. چه زوری دارد. از بس پیاده راه می رود پاهایش گنده شده . قدش کوتاه است و سنش معلوم نمی شود. سنش زیاد است. هرسال رد می شود . تو هر کلاس 3 سال مانده است. دست راست و جلاد معلم هاست. هر بچه ای که شلوغ می کند می بایست جلوی کلاس یا سر صف بایستد . سرش را خم کند . گردنش را آماده کند و عبدل با دست های کوتاه و خپل و پینه بسته ، شتلق بخواباند پس گردنش . همیشه آماده است که بزند. با کیف و لذت می زند.

پیش از زدن پای راستش را می گذارد پشت پای دانش آموز محکوم که جلو وعقب نرود. کف دستش را می لیسد . تف می مالد که خوب بچسبد . وقتی می زند صدای  " شتلق " پس گردنی اش تا قبرستان که پشت مدرسه است می رود. مردها هم صدا را می شنوند.

سر کلاس روی نیمکت عین مجسمه می نشیند . با کلاه کهنه و پشمی اش بازی بازی می کند و چشم های ریزش را به معلم و تخته می دوزد. انگار توی این عالم نیست. چیزی از حرف های معلم و نوشته های روی تخته دستگیرش نمی شود . کم حرف است. همه بچه ها ازش می ترسند  و او از هیچ کس نمی ترسد. از گرگ و پلنگ و مار و سگ و زنبور هم نمی ترسد. از معلم ها هم نمی ترسد. یک بار معلمی که از دست خنگ بازی ها و مشق ننوشتنش به تنگ آمده بود ،گرفتش زیر چوب و مشت و لگد. انگار به گونی کاه ،مشت و لگد می زد. عبدل خودش را عین جوجه تیغی گلوله کرد و وقتی معلم خسته شد ایستاد و هر و هر خندید و رقصید . ما هم برایش کف زدیم و هورا کشیدیم که اوقات آقا تلخ شد و گفت : " خفه شین. "


برچسب‌ها: معرفی کتاب های جالب
[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:34 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

به نام خدا

- با توجه به ابیات ،موارد خواسته شده را بنویسید.

       " زنگ تفریح را که زنجره زد                باز هم در کلاس غوغا شد

  هر یک از بچه ها به سویی رفت          و معلم دوباره تنها شد "

  الف)مفعول در مصراع اول..................ب) مسند در مصراع دوم....................

 پ)متمم در مصراع سوم .....................ت) نهاد در مصراع چهارم....................

-------------------------------------------------------------------------

2   معنی لغات مشخص شده را بنویسید.

       الف) اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید.    
        ب) یاد دارم که در ایام طفولیت ، متعبد و شب خیز بودم.
        پ) پیامبر با خدمتکارانش ،رافت و عطوفت داشت.  

        ت) یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگزارد.
        ث) مصحف عزیز برکنار گرفته بود.

        ج) در تنهایی سیمایی محزون داشت.

-----------------------------------------------------------------------------

3- حفظ شعر :

  الف) تو را .....و.....رهاند درست                       در رستگاری بباید جست

  ب) بدو گفتم که مشکی یا ........                      که از بوی ...............تو مستم

  پ) اگر چشم داری به دیگر سرای                    به نزد .....و...... گیر جای

              ت)واژه های جا افتاده ی بیت زیر در کدام گزینه است؟

             "تا ....پیش کس مگشای راز     برکسی این در ....زنهار باز "

            الف)جوانی- مزن      ب) توانی مکن        پ) بمانی- مگو        ت) ندانی مجو

 

             ث) کلمه های جا افتاده ی  بیت :

           "گورخانه ی ....تو چون دل شود    آن ....زودتر حاصل شود "

          الف )راز- مرادت       ب)جان نگاهت       پ)ماه- فدایت       ت)باغ- برایت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- در مصراع " من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج " یک واژه ی ساده و یک واژه ی غیر ساده بیابید.

-----------------------------------------------------------------------------------------

5 - با توجه به بیت پاسخ دهید :  " ای مرغک خرد ز آشیانه    پرواز کن و پریدن آموز "

                    الف) بیت شامل چند جمله است؟

                    ب)منادا کدام است ؟

                    پ) نوع جمله های مصرع دوم را بنویسید .

                    ت) یک متمم در بیت بیابید.                        

                     ث) کدام کلمه در بیت ،مصدر است ؟  

                     ج)یک ترکیب وصفی (موصوف و صفت) در متن معلوم کنید.  

                     چ) کلمه های "مرغک" و "خرد" از جهت ساختمان چگونه  است؟

--------------------------------------------------------------------------------

6- با توجه به شعر به سوالات زیر پاسخ دهید. 

" ماه فرو ماند از جمال محمد    سرو نباشد به اعتدال محمد "

الف) ردیف در بیت بالا کدام است؟              ب) واژه های قافیه را مشخص کنید.          

               پ)شعر از کیست؟

-----------------------------------------------------------------------------------------

7- با توجه به شعر به سوالات زیر پاسخ دهید.

" هجوم فتنه های آسمانی         مرا آموخت علم زندگانی "

الف) بیت شامل چند جمله است؟                 ب) فعل جمله کدام است ؟    

پ) شخص و شمار فعل بیت را بنویسید.

------------------------------------------------------------------------------------------

8- با توجه به عبارت  " گفتم : ای تن ، رنج از بهر خدای بکش . "

به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) تعداد جمله های متن ...............ب)تعداد فعل....................پ) شخص و شمار فعل اول ....

-------------------------------------------------------------------------------------

9-نهاد ،مفعول ،مسند و متمم را در متن زیر معلوم کنید.

" همواره نویسنده ای که به کار خود آشناست بعضی واژه ها را آگاهانه تکرار می کند. "

الف) نهاد....................ب)مفعول...................پ)مسند.....................ت) متمم..........................

-------------------------------------------------------------------------------------

10- با توجه به جمله ی وقت طلاست  الف) مشبه و مشبه به را معلوم کنید.

                                                                    ب) وجه شبه کدام است؟

-------------------------------------------------------------------------------------

               11 - با توجه به شعر به سوالات زیر پاسخ دهید

 " عیب است بزرگ بر کشیدن خود را          وز جمله ی خلق برگزیدن خود را

   از مردمک دیده بباید آموخت                    دیدن همه کس را و ندیدن خود را

الف ) در بیت اول چه کلمه هایی قافیه هستند ؟         ب) ردیف را در شعر معلوم کنید.

پ)این شعر در چه قالبی است ؟          ت) مشهورترین شاعران این نوع شعر کیست ؟

  -----------------------------------------------------------------------------

12- درست یا نادرست بودن هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید.

الف) آیا زوار جمع مکسر زایر است ؟  ب) آیا واژه ی اعجاز  با  اجازه  هم خانواده است ؟

پ) هیچ جمله ای بدون فعل نیست .  

ت) آیا شبه جمله از نظر شمار یک جمله به حساب می آید؟

ث) متواضع ، مترادف واژه ی فروتن است.           ج)آیا  تهدید و تحدید  هم آوا هستند ؟

چ) بیم و امید با هم متضاد هستند ؟                   ح) آیا نام دیگر مثنوی ،دو گانی است ؟

خ) آیا نقل مصراع ،حدیث ،آیه و سخن دیگران در ضمن شعر را تلمیح می گویند ؟

-------------------------------------------------------------------------------

13- بیت " به راستی که یکی از نوابغ ادب است    میان شاعره ها تاکنون نظیرش نیست "

از کیست ودر موردچه شخصیتی گفته شده است؟

---------------------------------------------------------------------------                                                                                               

14- جاهای خالی را پر کنید.

 الف) در قالب شعری ............ .تنها مصراع های زوج هم قافیه هستند.

 ب) در قالب شعری .........      مصراع های آن دو به دو با هم قافیه اند.

 پ) در قالب شعری ...........    مصراع اول آن با مصراع های زوج هم قافیه اند.

 ت) به ............عنوان پدر شعر نو را داده اند.    

 ث) خواجه عبدالله انصاری به ............ملقب شده است.

 ج) یکی از مجموعه اشعار قیصر امین پور ................................نام دارد.

 چ) بیشتر قطعات ...............................به صورت مناظره است.    

 ح) ..............نویسنده ی مشهور داستان های  کودک و نوجوان  و

     صاحب مجموعه ی قصه های مجید است.   

  خ) داستان پردازی در شعر ................به اوج رسید.   

  د) ............روشنفکر بزرگ معاصر و صاحب آثاری چون "کویر " است.                                                       

               ذ) محمد تقی بهار ، به لقب .................مشهور است.   

  ر) متضاد واژه ی "مقتدر " ..............است.         ز) مترادف مقتدر ......می باشد.              

  س) نام دیگر چهارپاره ................است.

  ش) مشهورترین رباعی سرای شعر فارسی .................است.

  ص) بیشتر قطعات پروین اعتصامی به صورت .........است.  

  ض) کوتاهی و بلندی مصراع ها ، از ویژگی شعر .................می باشد.  

   ط) بزرگترین حماسه سرای ادبیات فارسی ............است.  

   ظ) " س" شکل اختصاری ...................و "ره" صورت اختصاری ..............است.

                ع) هم آوای واژه ی نثر کلمه ی .................است.      

                غ) به کار بردن قافیه در نثر را ........می گویند.

-----------------------------------------------------------------------------------------

15- با توجه به بیت به سوالات زیر پاسخ دهید.

" سعدیا راست روان گوی سعادت بردند           راستی کن که به مقصد نرسد کج رفتار "

الف)جمله ی امری را در شعر معلوم کنید.        ب)بیت شامل چند جمله است؟

پ) کدام کلمه نفش منادا را در بر دارد؟           ت) مفعول در مصراع اول کدام کلمه است؟

ث) متمم را در مصراع دوم معلوم کنید.

----------------------------------------------------------------------

16- زمان ،شخص و شمار فعل  " دیده است " را معلوم کنید.

هاشمی زاده       موفق باشید.


برچسب‌ها: نمونه سوالات
[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 3:22 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

1- سالها دل طلب جام جم از ما می کرد                                 بی خبر بود که ما مشترک کیهانیم

2- مشکل خویش برپیر مغان بردم دوش                               گفت دنیا شده از مشکل پر ،این هم روش

3- ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم                                   امانه فرت وفرت ، که یک بار دیده ایم

4- اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را                      به دستش می دهم کاری که بار آخرش باشد

5- پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست                      آن قدر عربده زد ،آبروی ما را برد

6- چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را                   ولی از روی پایم خواهشا بردار دستت را

7- من بیچاره هم از اهل سلامت بودم                                 بس که رفتم به چکاپ این همه بیمار شدم

8- سحرم دولت بیمار به بالین آمد                                     گفت برخیز که معشوق تو از چین آمد

9- غلام همت آنم که زیر چرخ کبود                                   اگر چه له شود اماشکایتی نکند 

10- تو را که حسن خداداده است و حجله ی بخت                       چرا به مهریه کردی شرایطت را سخت ؟

11- چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی غش                مرا فقط نگرانی ز گشت ارشاد است

12- دایره ی خیال اگر مست شعاع چشم تو                              زاویه ی نگاه من با تو وتر نمی شود

13- ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست                                    مجلس و محفل یاران دغل کار کجاست

14- از دست و زبان که براید                                              کز دست زنش جان به در ارد

15- ابروباد ومه و خورشید و فلک در کارند                           کارمندان بدهکار چو من بسیارند

16- از آن ترسم که آتش برفروزد                                          سبیل مرد آهنگر بسوزد

17- چنین گفت رستم به اسفندیار                                            که پنچر بود چرخ آموزگار

18- برو کارگر باش و امیدوار                                              دهان را ببند و صدا در نیار

19- ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی                             رو زن بگیر تا سر سالی پدر شوی

20- چنانت بکوبم به گرز گران                                               که جفتک زنی تا به مازندران

21- بنی آدم اعضای یک پیکرند                                               سر بند شلوار به هم می پرند

22- آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا                                     دیر شده پول اجاره می زنی تیپا چرا ؟

23- آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟                                   من که با خر گفته بودم با هواپیما چرا ؟

24- چنین گفت رستم به اسفندیار                                                که گم گشته اسبم برو خر بیار

25- نرم نرمک می رسد اینک بهار                                            بی خیال این گرانی و فشار

   کف بزن بر دف بزن چرخی بزن                                          بی خیال سکه و ارز و دلار 


برچسب‌ها: آگهی بازرگانی تدریس
[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 18:10 ] [ معصومه هاشمی زاده ]
جهت ایجاد و افزایش خلاقیت در دانش آموزان می توان تعدادی ضرب المثل را برای تغییر ابتکاری در اختیارشان گذاشت.

 دانش آموزان عزیزلطفا بر اساس ضرب المثل های داده شده و با مشورت گروهی زیباترین ضرب المثل تغییر داده شده را در جای

 خالی  بنویسید.


1-شاهنامه آخرش خوشه.............آخرش ...................

2- هرکه بامش بیش برفش بیشتر    هرکه ........بیش ............بیشتر

3- کوه به کوه نمی رسه ،آدم به آدم می رسه...........به ...........نمی رسه ........به .....می رسه.

4- آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک ......که دو تاشد ....یا ....میشه یا.....

5- سوغات مورچه پای ملخه.       سوغات ...............،.................است.

6- با یک گل بهار نمیشه. با یک ......،................نمیشه.

7- اگر لالایی بلدی چرا خوابت نمی گیره؟ اگر......بلدی چرا.................................

8- به روباه گفتند شاهدت کیست گفت:دمم. به .......گفتند شاهدت کیست ؟گفت:..........

9- تا به آب نزنی شناگر نمی شوی.   تا ...........نکنی ........نمی شوی.

10- تنبل نرو به سایه . سایه خودش میایه.   ................نرو به ............   .......خودش .............

11- شتر دیدی ندیدی.         .......دیدی ، ندیدی.

12- لنگه کفشی در بیابان نعمت است. ..........................در .....................نعمت است.

13- دیوار موش دارد موش هم گوش دارد.       .......،  ............دارد ...........هم .............دارد.

14- سر باشد کلاه بسیار است.   ................باشد ...............بسیار است.

15- سگ زرد برادر شغال است. .................برادر ...............است.

16- سواره از پیاده خبر نداره.................از ....................خبر نداره.

17- علف باید به دهن بزی شیرین بیاد  ....................باید.................................

18- کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد. ......................از .......................

19- مرغ یک پا دارد. .......................یک ................دارد.

20- هر کجا مار هست گنج هم هست.     هر کجا.....هست...........هم هست.

22- هزار کلاغ را یک کلوخ بس است. هزار ....را یک ........بس است.

23- یا مرغ باش بپر یا شتر باش ببر. یا......باش ....یا ....باش .............


برچسب‌ها: روش ابتکاری دبیر
[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:25 ] [ معصومه هاشمی زاده ]
1-از اين ستون تا اون ستون باغه.                                 

2-گر صبر كني، ز غوره لواشك سازي.                     

3-مش رحيم  آش نذري پخت ،از همسايه موادشو  گرفت.                                   

4-مرغ همسايه نازه.                                               

5-هركي خربزه مي خوره، دستشويي اش مي گيره .          

6-هر كي كارش بيشتر، مزدش بيشتر .              

7-هر كي باغش بيشتر، محصولش بيشتر.                   

8-تا ماهي رو از آب بگيري ،زير پات علف سبز مي شه.            

9-آشپز كه دو تا شد، آشپز خونه شلوغ می شه .                                                

10-كوه به كوه نمي رسه ، مار  به پونه می رسه .                                            

11-جوجه رو آخر  پاييز، باهاش بازي مي كنند.                     

12-ديگ به ديگ ، مي گه استامبوليت ته گرفت .                          

13- موش توی لونه جا نمی شد،رفت خونه همسایه .                                      

14-خدايا چنان كن سر انجام كار      تو مهربون باشي و ما سركار                                

15-آشپز كه دو تا شد، غذايي نمياد تو سفره .       

16-حسني به مكتب نمي رفت، چون كچل شده بود .                                             

17-جوجه آخر پاييز مي شد مرغ.                                                           

18-هركي  گندمزارش بيشتر ،نونش بيشتر.                                                     

 19-برگ درختان آخر پاييز مي ريزد .                                                        

20-دردم از بي پولي است و درمان او پول   من فداي پول شدم پول بي خيال من .       

21-بيازار خري را كه عرعر كند        كه هي عر مي زند و گوش ماراکرمی کند.    

22-موش تو سوراخ نمي رفت، چون مهمون داشت.         

 23-گل لاله رو، هر وقت از باغچه بچيني، پژمرده مي شه.      

24-شتر ديدي،خير باشه .                                                                       

25-درخت ها آخر پاييز مي خوابند .    

26-ديگ به ديگ مي گه گلاب به روت .          

27-دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند . گشنه بودم كمي آب نباتم دادند.         

28-هركه بامش بيش،آفتاب پشت بامش داغ تر .                 

29-حسني به مكتب نمي رفت،وقتي مي رفت شب ها مي رفت.                 

30-ديگ به ديگ مي گه: چه داغي!                                      

31-از رودخانه در اومد،تو دريا افتاد.                                                            

32-آش نخورده و شكم گرسنه .                                                  

33-اگر براي من آب ندارد ،براي آمريكا نفت دارد.

34-تخم مرغ دزد، آدم دزد  مي شه .                          

35-دزد ،از صداي پاي خودش هم  می ترسه.                                                 

36-آشپز كه دو تا شد،غذا يادشون  شد.                                                   

37-شتر ديدي، سلام مارو هم بهش برسون.                     

38-بادمجان بم ،نرسيده است!                                                                   

39-سري كه درد مي كنه قرص نمی خوره..                                                          

40-موش تو سوراخ نمي رفت ،رفت رژيم در ماني.                                                       

41-ابروبادمه خورشیدوفلک بسیارند                     کارمندان بدهکار چو  من بسیارند

42-ای بیخبر،بکوش که صاحب خبرشوی                رو  زن بگیرتا سرسالی پدرشوی 

43-آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا                 من که با خرگفته بودم باهواپیماچرا

44-چنین گفت رستم به اسفندیار                        که گم گشته اسبم،  بروخر بیار

45-آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا                  دیرشده پول اجاره، میزنی تیپا چرا

46-چنانت بکوبم به گرزگران                                که جفتک زنی تا به مازندران     

47-هرکه دامش بیش شیرش بیشتر  

48-آب که از سر،گذشت موهایش خیس می شود

49-ماهی را هر وقت ازآب بگیره ، میره روی ویبره

50-شاهنامه ،آخرش از مد نرفت

51-گوریل دیدی ،معلومه که ندیدی .

52-دیگ به دیگ میگه :خودتو باچی می شوری ؟میگه بامشکین تاژ

53-بزک نمیر بهارمیاد  ، آناناس  باخیار میاد.

54-چوعضوی به درد آورد روزگار                    بگو گور باباش به بنده چه کار

55-بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که جمعی از آن ماده جمعی نرند

56-آنان که خاک رابه نظر کیمیا کنند             آیاشود که آهن ما را طلا کنند

 57-چه خوش گفت زالی به فرزند خویش        سر و کارم افتاده با گاومیش 

 58- بروکارگر باش و امیدوار                            دهان راببند وصدا در نیار

 59-ازدست وزبان که برآید                          کزدست زنش ،جان به در آرد

 60-بودشیری به بیشه ای خفته                  زن وبچه ام جیب بنده را رٌفته 

 61-ازجسم و روان که برآید                         کزمدرسه سالم به در آید

  62- بادبهاری زده از کوهسار                   داره میادش خونمون ، الفرار

   63- بهار آمد به صحرا و در و دشت           دوباره نرخ هرچیزی گران گشت 

   64- زگهواره تا گور،پارتی بجوی 

   65- کوه به کوه نمی رسه ،بینشون تله کابین میزارن 

    66-جوجه رو  آخرشاندیز  می خورند.

    67- بیا تا قدر همدیگر بدانیم. برای خویش الحمدی بخوانیم .

    68- مشت نمونه 5   انگشته .

    69-مشت نمونه آدم قلچماقه.

    70 - هر چی باغه مال آدم چاقه.

    71-حسني به مكتب نمي رفت به حسيني  گفت تو هم نرو.

    72-چراغي كه به خانه رواست به تير چراغ برق حرام است.

    73-سحر خيز باش تا زود صبحانه بخوري.

    74-معما چو حل گشت ، بي مزه شد.

    75-هر كه بامش بيش، پول ايزوگامش نيست.

   76-مار گزيده، از تلويزيون سياه سفيد هم مي ترسد.

   77-موش توي سوراخ نمي رفت چون گربه دمش رو گرفته بود

   78-سنگ بزرگ نشانه ريزش كوهه

   79-موهاشو تو آسياب اصلاح مي كنه

    80-با يك گل ،گل فروش نمي شه

    81-اين شتريه كه در خونه هر كس مي خوابه  ،  جرثقيل هم حريفش نمي شه

    82-دنيا رو آب ببره سازمان آب  ، شعارصرفه  جويي سر مي ده

    83-ماشين براي پز دادن دارند ، نه براي گاز دادن

    84-يك دوچرخه سالم بهتر از  سه تا ماشين تعميري

    85-يك پير مرد با تجربه ، بهتر از  صدتا جوان بی تجربه

    86-امان از خانه داري يكي مي خري دو تا نداري

    87-جوجه رو آخر پاييز گربه مي خوره.

    88-هر كي پولش بيشتر فيس و افادش بيشتر

    89-هر كه دختر هاش بيشتر خرج جهازش بيشتر

    90-توپ كه از دروازه گذشت  ،  چه يه وجب چه صد وجب

    91-آدمي را سنگ پايي لازم است     نه همين تن چركين است نشان آدميت

    92-درخت تو گر باردانش نگيرد                 لقد زني زير چرخ نيلوفري تو

    93-ماما كه دو تا شد سر بچه كج بيرون مياد.

    94-گر صبر كني هيچ وقت نوبتت نمي شه                                              

    95-هر كي عملش بيشتر     خستگيش هم بیشتر                                             

     96-درخت به درخت نمي رسه   ولي ريشه هاش به هم مي رسند .                     

    97-هركي بامش بيش تر پارو كشي اش هم بيشتر.  

    98-جوجه آخر پاييز بزرگ مي شه .    

    99-مار از پونه بدش مياد، جلو خونش نعنا ع سبز مي شه .                             

    100-شتر ديدي ترسيدي .     

    101-دنيا رو آب ببره سيل مياد و ما مي ميريم .

   102-گر صبر كني از شير ترشيده ، پنير سازی،از كلم و آب نمك هم شوري .           

   103-كوه به كوه نمي رسه آدم به خواسته اش مي رسه.                                      

   104-آشپز كه دوتاشد،قرقرشكم هوا شد.                                                          

   105-فلفل نبين چه ريزه  ، درشتاش  زير ميزه .                                          

   106-ماهي را هر وقت از آب بگيري ،نفرينت مي كنه.                                   

    107-كوه به كوه نمي رسه ، رود خانه به دريا مي رسه .           

   108-موش تو سوراخ نمي رفت ،دنبال سوئيت مي گشت .                            

    109-در ديزي بازه ،گربه حياشو مي بازه .                        

     110-شاهنامه آخرش يه دستمال كاغذي مي خواد.     

    111-در ديزي بازه گربه هم نگهبانشه .         

    112-ما كاشتيم و خودمان خورديم و ديگران كاشتند و باز ما خورديم.

    113-ديگ به ديگ ميگه سرتو بزار.

    114-حرفي كه 33 از دندان بگذرد و به 33 دهان رسد  از 330 گوش مي گذرد.

    115-يك گوش تو در و يك گوشت  پنجره باشد.

    116-خدا گر ز حكمت ببندد دري             ز رحمت زند قفل محكم تري        

    117-موش توسوراخ نميرفت چون دمش لای در گير كرده بود.                               

    118-آشپز كه دو تا شد غذا هم تمام شد.  

     119-آي خونه دار بچه دار        رخت چرکاتو وردار بیار

     120-توانا بود هر كه نادان بود.                                                                      

      121-ماهي رو هر وقت از آب بگيري ،جان مي دهد     

122-غسال ،هميشه در غسال خانه است .                         

123-رانندگي از كه آموختي؟از راهنمايي رانندگي.         

124- كوه به كوه نمي رسه ،ولي ساربان به شترش مي رسه.         

125-زگهواره تا  گور دانش بجوي            كه هرگز نيابي نشاني ز شوي             

126-ماهي رو هر وقت از اب بگيري، گريه مي كنه               

127-عموی من وقتي میره سفر، بر ميگرده مي گه چه خبر؟                                    

128-مزن بر سر ناتوان دست زور، كه آخر يه روزي ميفتي توگور                                   

129-مزن بر سر ناتوان دست زور ،  بيا دخترك ظرف ها را  بشور

130-مزن بر سر ناتوان دست زور ،سرش ميشكند احمق بي شعور

131-مشت ،نمونه ي آدم قلچماق است.

132-ادم خوش معامله ، افسارش دست مردم است.

133-زنبور نبين چه ريزه         نيشش ببين چه تيزه

134-سري كه درد نمي كنه، به چه درد مي خوره؟؟؟

135-بادمجان بد ،توش تخم دار ه .                                               

136-هركه بامش بيش ، مالياتش بيشتر .                                        

137-كوه به كوه نمي رسه          اما پيكان به زانتيا مي رسه .                               

138-دنيا رو آب ببره،عموي منو باد مي بره .                

139-بادمجان بم،شانس كرماني هاست.                                                          

140-تا نباشد غذايي، نمي ايد مهماني.                           

141-تا گوساله گاو شود ،چربي مامانش آب شود.                        

142-گر صبر كني، ز دزد محله حاجي بسازي.                                                       

143-ديوار ديوار شود ديوار چين.                                             

144-موش تو لونش نمي رفت ،چون چاق شده بود .                                                

145-اين موها رو با ارد سفيد كردم .                                           

146-قابل نداره  ، صاحبش لازم داره  .                                    

 147-كوه به كوه نمي رسه آدم به بن بست میرسه

148-كار امروز را براي فردا بگذار.                                           

149-درخت ها آخر پاييز در خوابند .                   

150-گل هارا هروقت از باغچه بچيني ،پژمرده مي شه.                                    

151-عروسي كه از خاله بدش مياد   ، به درد عمش مي خوره.

152-تو كه از محنت ديگران بي غمي ، نه ، شايد پسر خاله شلغمی                              

153-به كچلي گفتند: چرا مو نميكاري ؟گفت :"من از اين قرتي بازيا خوشم نمياد"

154-مستاجر جاش تنگ بود ،صاحب خونه رو بيرون كرد.

155-جوجه هارو اخر پاييز كباب مي كنند.

156-هرجا سوپه مش رحيم توپه.

157-خربزه رو خوردي،  بايد تهشو با قاشق تميز كني حيفه!

158-هركه وزنش بيشتر ،دردش بيشتر.

159-چاه مكن بهر كسي  ، بهر خودت بكن به نفت برسي.

160-خرما از كره گي ، فهم نداشت.

161-تنبل چو تنبل بيند ،خوشش ايد.

162-يه ابر بارون نداره.

163-خدارا بر آن بنده بخشايش است         كه نرخ دلارش در افزايش است.

164-کلاه آب برده بر سر صاحبش کوتاهه.

165-آستین کهنه ، بخور نان خشکه

166- کوه به کوه نمی رسه، ولی زنبور به کندو میرسه.                                            

167-سعدیا  مرد نکونام نمیرد هرگز   مرده آن است که مشتش  بزنی جم نخورد.

168- ماما که دوتا شد ،هزینه زایمان دو برابر می شه.

169-هرکی خارج میره ،پای خرجش هم می نشینه.

170-کوه به کوه نمی رسه آدم به اتوبوس.

171- لقمان را گفتند:"ادب از که اموختی ؟ گفت: به تو ربطی نداره "

172-آب که سر بالا  میره، قورباغه شروع به رقصیدن می کنه.

173- میمون هر چه زشت تره  ، پول جراحی پلاستیکش بیشتره.

174-اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده       بدان بنزین نداره سکته کرده

175-جواب ابلهان کف گرگی است.

176-با یک برگ زرد پاییز نمی شه.

177-جوجه رو آخر شاندیزمی خورند.

178-یک تاره مو برای کچل غنیمته.

179-یک آمپول به خودت بزن ،یک قرص هم بده من بخورم

180-به شتر گفتند گردنت کجه.گفت :هرکس این حرف را زده با من لجه.

181-آهسته برو آهسته بیا   که کفش خیلی گران است.

182-گربه دستش به گوشت نمی رسید، گفت :سهم مرا چرخ کرده بدهید.

183-هرکس فیلم هندی ببیند ،باید پای گریه هایش  هم بنشیند.

184-بایک گل زنبور ها دعواشون می شه.

185-به یکی چایی نمی دهند ،سراغ نسکافه را می گیره.

186-خر را می برند عروسی، نه برای خوشی ،برای آب کشی.

187-موش توی لانه اش جا نمی شد، گربه را هم دعوت کرد.

188-هرکسی که خربزه می خورد باید پوستش را به گوسفندان بدهد.

189-مژده ای دل  که مسیحا نفسی می اید      هر دم از پنجره ما مگسی می اید

190-مار از پونه بدش میاد، پونه گفت: من ریحونم.

191-تو که لالایی بلدی ،چرا به بچه ات  قرص خواب می دهی؟

192- کبوتر با  کبوتر غاز با غاز           عروسی می کنه قورباغه با غاز

193-در استامپ بازه ، حیای انگشت کجایه؟؟

194-دیوانه چو دیوانه ببیند، دیوانه تر شود.

195-هر آسیاب نو، کر کر داره ، هر بچه ی کوچکی نق و نق داره.

196-این میدان و این فوتبال.

197-از گل در آمدن و در لجن افتادن.

198-آ ن قدر چشمانش بهاری است،که آمدن پاییز را نمی فهمد.

190-آب درآب سردکن وماتشنه لبان می گردیم .

200-پرادو سواری ،دو لا دو لا نمی شه .

201-پاتو از پارکتت درازتر نکن .

202-هری پاتر ،آخرش خوشه.

203-قربون بند کیفتم ،تا کارت سوخت داری رفیقتم.

204-ندیدیم اورانیوم، ولی دیدیم دست مردم.

205-ادکلن آن است که خود ببوید، نه آنکه فروشنده بگوید.

206-سرش، بوی پیتزا سبزیجات می ده.

207-مقصود تویی این فلش و   سی دی     بهانه.

208-یک پاورپوینتی  بسازم که یک وجب تشویق روش باشه .

209-سی دی و  فلش هفت دست ،علم ودانش هیچی.

210-کوه به کوه نمی رسید بینشون تله کابین گذاشتن.

211-دیگ به دیگ می گه ،ته دیگ داری؟

212-زگهواره تاگور پارتی بجوی.

213-چه خوش گفت رستم به اسفندیار          که sms جدیدتو ورداربیار

214-سنگ مفت ، شیشه همسایه ها  هم مفت !

215-اگه نخوردیم نان گندم ،برای این بوده که نانوایی بسته بوده.

216-فبلش یاد هندوستان کرد ،براش ویزا گرفت.

217- از خر شیطون اومد پایین، سوار مترو شد. 

218- وقتی کسی دست به سیاه وسفید نمی زنه ،حتما مار گزیده است. 

219- مامورم ومغرور. 

220- ما هنوز اندر خم خمیازه ایم. 

221- تو اگه کمباین داری ، چرا زمین خودتو شخم نمیزنی؟

222- جیک جیک مستونت که بود ، برای چی توی بانک حساب آتیه باز نکردی؟

223- به روباهه میگن کو شاهدت ، میگه روز دادگاه از وکیلم بپرسین.

224- در ماکروفر بازه ، حیای گربه کجاست؟

225- بار کج ، اگه توی صندوق عقب باشه به مقصد میرسه.

226- مرغ همسایه ، غاز نیست ، اما کارمند رسمی شرکت تلاونگه.

227- بنده خدا آردشو بیخته و کارخونه آرد امروز تعطیله.

228- آب از جوی رفته رو ، با موتور پمپ میشه بهش برگردوند.

229- نخوردیم نون گندم ، اما تو تلویزیون ، پیتزا خوردن مردمو که دیدیم.

230- آب تو آبسرد کنه و ما ، تشنه لبان ، دنبال آب معدنی ، از این مغازه به اون مغازه.

231- از کلاغه هم که بپرسی ، میگه بچه ی من شبیه محمد رضا گلزاره.

232- از این ستون تا اون ستون ، کابل اینترنت کشیدن.

233- یه سیب رو که بندازی هوا ، طبق قانون جاذبه مجبوره بیاد پائین.

234- هر کی خربزه میخوره ، پای عوارض کود شیمیائیش هم میشینه.

235- از بیکاری ، آب تو آسیاب برقی 99 کاره میکوبه.

236- آزمایش دی.ان.ای ، ثابت کرد سگ زرد برادر شغال نیست.

237- هرکه بامش بیش ، خرج قیرگونی و ایزوگام و پایان کارش بیشتر.

238- حناش دیگه پیش ما رنگی نداره ، موهاشو رنگ میکنه.

239- خشت اول چون نهد معمار کج ، ثریا خانم فوق لیسانس معماری خونده ، درستش می کنه.

240- شتر که خار میخاد ، میره از سوپر مارکت سر کوچه یه بسته میخره.

241- هیچ گربه ای برای رضای خدا ، سوسیس و کالباس نمیخوره.

242- به شتره میگن چرا گردنت کجه؟ میگه امان از ارتوپد ناشی.

243- موش تو سوراخ جا نمیشه ، یا رژیم میگیره یا روغنشو عوض میکنه.

244- چاقو هیچوقت دسته خودشو نمیبره ، مگر چاقو ضامن دار تاشو.

245- ماشین ما ، از پایه یگانه سوز بوده.

246- در سفینه فضایی و چاه نفت خلیج مکزیک رو میشه بست ، در دهن مردمو نمیشه.

247- تو شهر (شهرستان ) راهش نمیدن ، سراغ شهرداری و فرمانداری رو میگیره.

248- یه آمپول به خودت بزن ، یه سرم 1000 سی سی به دیگران.

249- بچه یکیش غمه ، دوتاش کمه ، سه تاشو گفتن 3 میلیون میدن.

250- هیچ خودرو سازی نمیگه ماشینای ما خود به خود آتیش میگیرن.

251- خدا یکی ، زن یکی یکی.

252- سری که درد نمیکنه رو ، سی تی اسکن و نوار مغز برای چیه؟

253- چرخای اتومبیل پیش کشی رو که نمیشمرن.

254- آتیش که بیفته ، تر و خشک رو با کپسول آتش نشانی میشه خاموش کرد.

255- دندونی که درد میکنه ، باید عصب کشی بشه خیلی خرجشه.

256- آب که سربالا بره ، قورباغه گیتارشو برمیداره و رپ میخونه.

257- زمستون رفت و سیاهیش موند به کربن فعال.

258- زبان سرخ ، سرسبز و زرد و آبی نداره . حالا هی موهاتو رنگ کن.

259- موش توی سوراخ نمی رفت ،چون کلید در خانه را نداشت.

260- قطره قطره جمع گردد وانگهی پول قبض آب زیاد شود.

261- جوجه را آخر پاییز داماد می کنند.

262- به دعای گربه ی سیاه ،گربه سفیدها عروس می شوند.

263- شتر در خواب بیند شیر سواری .

264- آشپز که دوتا شد ،غذاها اضافه شد.

265- شتر سواری با خانواده چه صفایی که نداره!

266- کوه به کوه نمی رسه ولی آدم به کوه می رسه!

267- دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند      کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند.


 می توانید اقدام به برگزاری مسابقه ضرب المثل ها نمایید. در این مسابقه، شما کاربرد دو ضرب المثل را بیان  می کنید و بچه ها باید ضرب المثل را حدس بزنند تابرنده مسابقه شوند .برچسب‌ها: ضرب المثل های ابتکاری, 267مورد
[ چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 20:57 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

هدف: جمع آوری اندیشه ها و توصیه های ناب ، ثبت روزهای خوش مدرسه وبا هم بودن ، خوشه چینی معرفت، آموزش مهارت های زندگی در همین سرمشق هایی که دیگران بیان می کنند.

برای اجرای این فعالیت ، معلم و دانش آموزان دفتری را با عنوان کتاب همه در نظر می گیرند و در ابتدای آن مقدمه و بعد اسامی دانش آموزان کلاس را نوشته و هر صفحه را به یک شخص خاص اختصاص می دهند . کسی که نامش در صفحه ی مخصوص خود ثبت شده به محض این که دفتر در اختیارش قرار گرفت شروع به نوشتن بهترین اندیشه ها و توصیه ها می کند و از آن چه که در ذهن دارد می نویسد و می نگاردودر پایان تاریخ زده و تلفنش را هم می نویسد .این طرح بیشتر از جانب دانش آموزانی استقبال می شود که دوست دارند روزهای خوش مدرسه و با هم بودن را برای همیشه ماندگار کنند.

این دفترمی تواند برای یادگاری درکتابخانه ی  مدرسه بماند تا بعد از سالها مراجعه ی خودشان ،(حتی یکی دو نفر) خاطرات ،توصیه ها ،تجربه ها ی زیبای بچگی شان را دوباره مرور کنند. می توانید فیلمی از مشاعره یا نمایش یا ... بچه ها نیز در بایگانی مدرسه نگهداری کنید. تا بعد از گذشت چند سال، ارزشمندی آن را کاملا احساس کنید. 


برچسب‌ها: روش ابتکاری دبیر
[ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:14 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

می توانیم با هدف تکریم وتجلیل از والدین و نیز توجه به نحوه ی ارتباط دانش آموزان و پدر و مادرشان و تاکید بربهداشت روانی و احترام به والدین و نیز تشکر و قدردانی از ایشان، به دانش آموزان یک کلاس یک هفته مهلت دهیم تا وقتی به خانه رفتند دست پدر و مادر خود را ببوسند و یا مثلا شعر فرشته ی مهر را برای مادرشان با احساس بخوانند . هر کس که بتواند بدون ترس و خجالت این کار را انجام دهد فرد شجاعی است.قبل از آن لحظه و پس از آن احساس خاصی به آن فرد دست می دهد که او باید همان احساسش را در دو صفحه واضح نوشته و برای شرکت در مسابقه ی احساس واقعی به معلم بدهد. معلم با خواندن آن احساس ،می تواند به صحت یا سقم آن پی ببرد.

معلم می تواند به قید قرعه جایزه ای را نیز به آن دانش آموز بدهد، یا نمره ی خاصی در نظر بگیرد.

این نوشته و احساس، یک کار ماندگار و قابل ستایش خواهد بود.
برچسب‌ها: روش ابتکاری دبیر
[ جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:38 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

داستان کوتاه و خواندنی مترسک


حاصل سالها بارون و برف خوردن و زیر آفتاب موندن، قیافه خنده دار مترسکی بود که وظیفه اش نگهبانی از مزرعه بود.


اما هیج پرنده ای از اون که نمیترسید هیچ، روی شونه هاش هم میشستند و بازی میکردند. البته مترسک هم ناراضی نبود چون از بسکه واسه خودش آوازهای غمگین خونده بود خسته شده بود. اما حالا کلی دوست پرنده ای پیدا کرده بود.


پرنده ها هم دوستهای خوبی براش بودند و تنهایی هاش رو پر میکردند. تا اینکه یه روز چشم پپرمرد مزرعه دار به مترسک افتاد. با ناراحتی رو به همسرش کرد و گفت: نگاه کن! این مترسک نمیتونه هیچ پرنده ای رو بترسونه. فردا باید قیافش رو تغییر بدیم و ترسناکش کنیم.


مترسک تا این حرفها رو شنید غمش گرفت. نمیدونست چیکار باید بکنه. تا اینکه فکری به سرش زد. دوستای پرنده اش رو صدا زد و ازشون قول گرفت هر چی خواست براش انجام بدن و هیچی به کسی نگن.


گفت تمام پوشالهای تنش رو در بیارن و ده ها لونه جدید برای خودشون بسازن. چوب های دستها و تنش رو با شال گردنش ببندن دور نهال های مزرعه که باد شب پیش شکسته بود. کلاهش رو بذارن جای لونه کلاغ که تو بارون خراب شده بود. با لباس هاش هم زخم های سگ بد اخلاق مزرعه رو ببندن. آخه سیم های خار دار تنش رو بد جوری زخمی کرده بودند.


از فردای اون روز دیگه مترسک سرجاش نبود. وخیلی ها نمیدونستند چی بسرش اومده و خبری هم ازش نداشتند. ولی یه وقت هایی موقع طلوع آفتاب، صدای آوازش رو میشد از هر جای مزرعه شنید. البته نه آوازهای غمگین وگرفته! آوازهایی عاشقانه و شاد. شاد شاد شاد.


برچسب‌ها: داستان ها و حکایات جالب
[ جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:37 ] [ معصومه هاشمی زاده ]
من ابی عبدالله (ع). قال :ان الله مدینه خلف البحر ،سعتها مسیره اربعین یوما للشمس فیها قوما لم یعصوالله قسط ولا یعرفون ابلیس.

امام صادق(ع) فرمودند: که خدا پشت دریاها شهری دارد که مردم آن بسیار مهربانند و چهل روز طول می کشد تا خورشید آن را بپیماید و هم چنین مردمانی هستند که هیچگاه گناه نکرده اند وابلیس را هم نمی شناسند. 

بحار الانوار مجلسی 


برچسب‌ها: آگهی بازرگانی تدریس
[ پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ ] [ 19:55 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

 می توانید آموزش ها را با هم وتلفیقی داشته باشید ودر وقت کلاس صرفه جویی 

کنید. مثلا در اینجا نمونه ای از نوشته های گفتاری ،دیالوگ و مونولوگ  ونیز متن طنز 

و آرایه ی تشخیص را با هم می توانیدبرای نمونه بخوانید وکار کنید.  

      

ابرای آسمون، دو دسته شده بودن !یه دسته لباس سفید پوشیده بودن ،یه 

دسته لباس سیاه! یه بار ،یه غرش رعد آسا کردن .بعد هم ،همچین سرشونو به 

هم زدن که برق از کلهشون پرید !جوری که تمام شهر زیر پاشون روشن شد!

بعد از چند لحظه سکوت ،هر کدوم از ابرا با یه عقب گرد جانانه ،دوباره سرشونو

 به هم کوبیدن که برقشون ،حتی شهرک های اطراف و یکی دوتا از روستاهای 

زیر پاشونو مث روز روشن کرد. چند تا بچه ابر کوچولوی سفید ،از ترس رفته بودن 

گوشه ی  آسمون و های های گریهمی کردن! اونا ،اشکاشونو می ریختن تو  

  یه باغ زیبا وپر از گل و شکوفه !باغ می گفت :"بیاین تو بچه ها !خوش اومدین !"

در این موقع یه ابر فریادی کشید و با خشم و عصبانیت ،گردنبند مرواریدشو ،کند وداد 

زد که : "هرچی می خواد بشه بشه !من دیگه طاقت خودنمایی و حرفای مفت 

شمارو ندارم!" ابرای سفید گفتن : "انگار که ما حوصله ی فریادهای آسمون قلمبه ای

تورو داریم! چهخبره؟؟؟صدا تو به سرت انداختی که :این منم طاووس علیین شده "

 ! برو خدا باباتو بیامرزه! "                                        

توی همین فرصت، خورشید خانوم هم که گویا از ترس ،دست کمی از بچه ابرها 

نداشت ،با خودش گفت : "اینا چی می گن ؟!حتما بعد از خودشون  و زمین نوبت

 منه که به جنگم بیان !آهان فهمیدم!بهتره برم تیر و کمونو بیارم و آماده باشم که

  تا عقب رفتن،فوری بیام جلو و یه برق چشمی با این تیر و کمون رستمم یا 

 به قول زمینی هارنگین کمون خودم نشون بدم ویه حالی از این خود خواها 

بگیرم که کیف کنن."

تکلیف بچه ها:  یک مورد را ادامه دهند. 

1- روز سیزده بدر ،درخت بید مجنون ، شاخه هاشو پایین و پایین تر آورد تا ببینه چرا سبزه های 

زیر پاش  خر خر  می کنن؟ روکرد به سبزه ها و گفت : " چرا خودتونو لوس کردین  و

 صدا در میارین؟ "

سبزه ها گفتن : " اگه تو جای ما بودی و جوون ها ،این جوری به گلوت گره می زدن "...............


2-توی ظرف آجیل ،جنجال و ولوله ای در گرفته بود ! پسته با فندق، تخمه ژاپنی با تخمه کدو ، 

بادوم با چلغوز ،نخودچی با.......................

3-مکالمه ی ماه و خورشید ......................

4- این درخت کیه دیگه ؟ تا زانوش توی گِله. بهار که میشه لباس سبزشو می پوشه و 

عطر می زنه . سرشو شونه می زنه !منتظره یه باد بیاد تا برقصه و خودشو به رخ  بکشه.

...........................

  5- ابر خسیس دو قطره بارون نداشت

                               اخبار خوبی واسه ناودون نداشت                      

           تو غرب آسمون می‏زد رعد و برق      

               دو چیکه بارون می‏بارید سمت شرق


                  بارونی می‏پوشیدیم، آفتاب می‏شد

                       برف ننشسته رو زمین، آب می‏شد

                             ..............................................


برچسب‌ها: طتز نویسی
[ دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲ ] [ 18:57 ] [ معصومه هاشمی زاده ]
1- نام مادر را به زر باید نوشت          روی دیوار دل و باغ بهشت 

2- مسافران قایقی که در دریا دچار توفان شده اند . 

3- خاطرات یک درخت کهنسال 

4- گربه های کوچه و محله ی ما 

5- زبان حال گنجشکی که مادرش را با تیر و کمان زده اند.

6- نوجوان دیروز--- نوجوان امروز 

7 - پیام زمین به ساکنان فضا


برچسب‌ها: موضوعات متنوع انشایی
[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:9 ] [ معصومه هاشمی زاده ]
شعر دانش آموز  الهام عبدی پایه هفتم ،با عنوان پاسخ  کبوتر بچه( بدون ویرایش)

کبوتر بچه ای خوش رنگ و خوشگل          چو بشنید پند مادر از جان و از دل 

بگفتا مادرم ،        جانم فدایت                من کودک    شنیدم آن صدایت

نوای مهربانت را که        گفتی               پسر جانم   ز  بالا ها   نیفتی 

ولی جانم   به قربان      نگاهت             فدای آن دو چشم سر به راهت 

مرا باشد به سر ،صد شوق پرواز             که باشد زندگی با آن سرآغاز 

مرا پرواز، عشق است و تو را رنج             که رنج ، بسیار باید از  پی گنج 

کبوتر    گر نداند     رمز پرواز                  شود ساده   شکار جغد   یا باز 

تو و دلواپسی هایت به جایست              ولی پرواز من    رمز بقا یست

 خداوندم نگهدار من و توست                ز  هر دامی به نامش بایدم جَست

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسط یکی از دانش آموزان پسر سوم ،که بااستفاده از ، آرایه تضمین پنهان ،این شعر را سروده.

روزی زسر باند خلبانی به هوا خاست                   واندر طلب جنگ ،به خود تیر بیاراست

برنقطه رادار  نطر کرد و    چنین گفت                   امروز همه ارض وسما ،در نظر ماست

چون تیر به سرعت بروم ،چشم  نبیند                  فی الحال ببینم چه کسی در وطن ماست؟

در پهنه رادار ، اگر     ناو         ببینم                     صد تیر   نثار بدن و پیکر آن راست

بسیار خودم کردم ودمم گرم وماشاالله                " بنگر که ازین چرخ جفا پیشه چه برخاست؟"

ناگه زکمینگاه  ،    یکی سخت تفنگی                  ده تیر  ، نثار موتور و بال براو  راست

  بربال وموتور آمده ،ده تیر چگر سوز                       وز اوج مرورا  به سوی آب فروکاست

  در آب بیفتاد و فرو رفت چو سنگی                     آن گاه بدید بال وموتور از چپ واز راست

گفتا عجب است این که ازین ضدهوایی                این دقت وتندی وپریدن زکجاخاست؟؟؟

چشمش که بیفتاد به موج رادیویی                    " گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست؟"


برچسب‌ها: اشعار دانش آموزی
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ ] [ 5:44 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

من هفته ی گذشته شاعر معاصرجناب  آقای قاسم رفیعا و تعدادی از پدربزرگها ومادربزرگ ها را به مدرسه دعوت کردم ونشست خوبی داشتیم ،که فیلم برداری هم شد.

ایشان تعدادی از شعرهای خود را با لهجه ی طرقبه ای خواندندو از آداب ورسوم ازدواج وتعزیه در این منطقه ونیز خاطرات جالب خود ولالایی ها وضرب المثل های قدیمی گفتند.

در ضمن دکوراسیون شب یلدا راهم، توی نماز خانه نگه داشته بودیم ومدعوین اطراف کرسی و سماور و... ایراد سخن فرمودند.

هدف من از برگزاری چنین نشستی ،ارتباط  و تکریم بیشتر این عزیزان بود واستفاده از تجربه ها وخاطراتشان در زمینه ی ادبیات بومی طرقبه.برچسب‌ها: ادبیات بومی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 1:4 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

1- ایجاد فضای شاد ،جذاب وجالب در کلاس و ایجاد محیطی آرام وراحت. 

2-ایجاد روابط مثبت با دانش آموزان و علاقه به یاد گیری و نیز مدیریت رفتارهای خشونت آمیز.

3- کاهش فشارهای روانی ،تنش ها و هیجان های رفتاری.

4- افزایش خلاقیت .

من به دانش آموزان ،3-4 کلمه ی بی ربط می دهم وآنها لطیفه و طنز می سازند. مثلا(هواپیما- سوسک- نمک- درخت). یا (کوچه -مارمولک- تمساح- بدبخت) و.....

مثال:

یک روز یک تمساح بدبخت شد .رفت سر کوچه وگفت: به من مارمولک کمک کنید.

اززبان سوسک آشپزخانه:

اینک درواپسین لحظه ها که پیکربی حس شده ام روی آب های چرب ومسموم،شناورمانده،درنبرد نابرابربین سم ها وحشره ها،مثل حادثه تروریستی 11 سپتامبر(براثر سم های جنگی درتنم )مرا به سمت مرگ پیش می برد.سرنوشتی مشابه با قربانیان حملات شیمیایی جنگ .وای از آن گربه های سوسک خور چقدر وحشت دارم .......................................................................................................................

دانش آموزان می توانند یک چنین متن هایی را به طنز ادامه دهند .من دارم دانش آموزانی که سبک خاصی در نوشتن دارند ومثلا فقط بلدند طنز نویسی کنند . باید برای آنها هم موقعیتی فراهم شود. در ضمن کلاس هم از خشکی در آمده وکمی بچه ها می خندند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

می توانید تعدادی کلمه به دانش آموزان بدهید تا به صورت طنز وکوتاه جواب بدهند .مثال :

بینی = نفس کش           آیینه = من درش پیدا                   پراید = ژیان تحت ویندوز

کفش = نفربر                  مگس = پر ویز                             ماشین = مرا کش

حمام = پاکستان            کشمش = انگور باز نشسته          زنگوله = کراوات چهارپایان

تلویزیون = ناطق نوری      آروغ = قبض رسید غذا به معده       یونجه = چلو کباب چهار پایان

این نمونه کارها برای رفع خستگی در کلاس وایجاد نشاط وشادابی ،کاربرد دارد.


برچسب‌ها: طتز نویسی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 19:20 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

مراحل اجرا:

از جلسه ی قبل اعلام کنید گروه ها تقسیم کاری داشته باشند و برخی وسایل را با خود بیاورند. مثل:

روبان- مقوا و کاغذ رنگی- نخ و سوزن- دکمه های رنگی اضافی - عکس رادیولوژی دورریختنی برای جلد کتاب- پانچ-  قیچی- چسب- سی دی سوخته -آبرنگ- دستمال کاغذی- پارچه یا جوراب کهنه ی رنگی- برگ وگل وشاخه های باریک زیبا- شکوفه ذرت برای شکوفه های درختان- پنبه و.... 

1- دانش آموزان قصه، خاطره يا شعرهاي خود را آماده کنند( قصه گويي)

2- قصه را در كاغذ معمولي نوشته، جاي تصويرها، اندازه و تعداد آ نها را مشخص كنند.(قصه گويي)

3- ابتدا در مورد شكل و انداز ه كتاب فكر كنند و تصميم بگيرند.(كاردستي)

4- با توجه به ايد ه خود کتاب را به روش صفحات جدا از يکديگر و يا پيوسته بسازند.

5- در روش صفحه هاي به هم پيوسته کار جلد و نحو ه بستن کتاب را ابتدا طراحي کرده، در پايان كار اجرا نمايند.

6- در روش صفحه هاي جدا از هم، شكل و اندازه صفحه ها، مانند شكل و اندازه كتاب است؛ نوع اتصال مورد نظر خود را انتخاب وصفحه هاي كتاب را براي اين نوع اتصال تعيين كنند.

7- ابزار و مواد مورد نياز خود را آماده وكارها را تقسيم کنند.

8- صفحه هاي مورد نظر را با شكل و اندازهايي كه تصميم گرفته اند و به تعداد مورد نياز آماده كنند.

9- مطابق تصميم گروه، در هر صفحه متن قصه را در جاي تعيين شده بنويسند.(قصه گويي)

10- نقاشي ها را در جاهاي تعيين شده بكشند و رنگ آميزي كنند.(نقاشي)

11- صفحه اول كتاب متعلق به نام قصه است. دانش آموزان مي توانند با توجه به موضوع قصه به تغيير شکل حروف پرداخته،با نام قصه خود بازي کنند.

12- دومين صفحه داخل کتاب را به عنوان شناسنامه کتاب درنظرگرفته و تمام اطلاعات مربوط به كتاب مثل قصه گو، نويسنده،نقاش، جلدساز، صحاف، نام معلم، كلاس، مدرسه، منطقه و سال تحصيلي را در اين صفحه قرار دهند.

13- دو صفحه سفيد براي نوشتن نظر معلم، يا ساير دانش آموزان در پايان کتاب قرار دهند.

14- جلد را با استفاده از تجربه هاي نقاشي و كاردستي آماده کنند. تزيين روي جلد را مي توانند با تغيير شکل يا برش داخل حروف نام قصه انجام دهند. هم چنين کلاژ روي جلد با انواع مواد مانند پارچه، ک‌اغذ کادو، برگ، گلبرگ، انواع کاغذ رنگي، روزنامه، مجله و... قابل اجراست. روي جلد بايد مشخص کننده اطلاعات داخل کتاب باشد بنابراين نام قصه راروي آن بنويسند.

 نقاشي روي جلد بايدمتناسب با متن كتاب(محتواي قصه)باشد.

15- جلد را به کار اضافه كرده، اتصال مجموع ه صفحه ها (صحافي كتاب)را با روش مناسب انجام دهند.

16- روي جلد كتاب را با سليفون نازك بپوشانند.

17- کتاب هاي ساخته شده را به نمايش بگذارند.

18- كتاب هارا مشاهده و بررسي كنند.

19- درباره کتاب ها گفت و گو کنند.

20- کتا بهاي خود را در اختيار يکديگر قراردهند تا همه، داستا نهاي يکديگر را مطالعه کنند.

21- اين مجموعه را معلم در کتابخانه کلاس نگهداري کند.

اين يک روش خوب و ارزان براى تهيهٔ کتاب‌هاى متنوع و فراوان است: با استفاده از صفحه‌هاى مقوّائي، سوراخ کردن و رد کردن روبان و يا نخ محکم از داخل آنها، مى‌شود يک کتاب ساده درست کرد.
از يک کتاب کهنه يا آلبوم عکس کوچک هم مى‌شود استفاده کرد، به‌خصوص آلبوم‌هاى داراى پوشش پلاستيکى که مى‌شود عکس را در آنها گذاشت. عکس‌هائى را انتخاب کنيد که مى‌دانيد فرزند شما از نگاه کردن به آنها لذّت مى‌برد. مثل عکس خود شما يا تصاوير نقاشى شدهٔ اشياء آشنا و مورد علاقهٔ او.

با بريدن پشت کارت‌هاى تبريک و وصل آنها به يکديگر هم مى‌توان کتاب درست کرد.

بر اساس برنامه ریزی ذهنی امروزم ، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه ی کتاب و کتابخوانی و انجام کار گروهی واجرای قصه گویی وتقویت بیان وتلفیق ادبیات وهنر وحرفه ، قرار شد روز شنبه در کارگاه«کتاب خیال من»  ابتدا قصه ای توسط خودم نقل بشود و سپس بچه ها آنچه را که شنیدند با استفاده از ابزار هایی که در اختیار دارند بر روی پارچه درست کنند.

همچنین در پایان نمایشگاهی از کتاب های قصه پارچه ای ساخته شده توسط آنها در معرض نمایش قرار می گیرد. 

این به نوعی کارگاه پرورش خلاقیت نیز می باشد.کم کم باید برای نمایشگاه دهه ی فجر هم آماده شویم.

 در ضمن،بچه ها می توانند متن داستان را تایپ کرده وبه کتاب خود بچسبانند. برچسب‌ها: روش ابتکاری دبیر
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 18:32 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

ز خاک ِکربلا یک مُشــــت روزی

 رسید از دست زوّاری به دستم

بدو گفتم که ای خاک ِ شفابخش

   چرا اینگونه از بوی ِ تو مستم؟؟؟

     چرا مجذوب بویت هست عالم؟؟

    چرا من این همه دل بر تو بستم؟

   برای لحظه ای بوییدن تـــــــــــو

   به پای کاروان ها من نشستم
 
    بگفتا اعتبارم از حسین است...

که من ارباب ِخود را میپَرستم

  اگرچه خاکم و در زیر پایـــــــت

   ولیکن از پلیدی ها بِجستــــم

  (کمال همنشین برمن اثر کرد

   وگرنه من همان خاکم که هستم)
-------------------------------------------------------------------------

ابیاتی که در داخل گیومه می باشد متعلق به سعدی است و بقیه ی مصراع ها متعلق به بهار است.

کلمات"دستم"،"مستم"نشستم"و"هستم"کلمات قافیه و بند مخمس هستند.

کلماتی که با رنگ قرمز مشخص شده اند قوایف عادی هر بخش هستند.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شبی در محفلی با آه و سوزی     شنیدستم که مرد پاره دوزی

چنین می گفت با پیر عجوزی     ((گلی خوشبوی در حمام روزی

                  رسید از دست محبوبی به دستم))

گرفتم آن گل و کردم خمیری     خمیری نرم و نیک چون حریری

معطر بود و خوب و دلپذیری     ((بدو گفتم که مشکی یا عبیری

                  که از بوی دلاویز تو مستم))

همه گل های عالم آزمودم        ندیدم چون تو و عبرت نمودم

چو گل بشنید این گفت و شنودم    ((بگفتا من گلی ناچیز بودم

                ولیکن مدتی با گل نشستم))

گل اندر زیر پا گسترده پر کرد      مرا با همنشینی مفتخر کرد

چو عمرم مدتی با گل گذر کرد     ((کمال همنشین در من اثر کرد

               وگرنه من همان خاکم که هستم))برچسب‌ها: آرایه های ادبی به زبان ساده
[ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 0:11 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

یکی بود یکی نبود ،خانواده ای با وضعیت مالی متوسطی بود .

 پدرپیر، ژاکت کرم ،کت و شلوار قهوه ای وعصایی خردلی وکلاهی سیاه و کله ای کچل داشت. سن 

 او 70 سال . پسر هم موی و چشمی سیاه و لباسی خاکستری هم چون سرنوشتش تیره وتار.

پدر گفت: " ای پسر به جای مفت خوری ،بیا برو سربازی تا یک کمی آدم بشی . "

پسره هم یک هفته می رفت و نمی رفت ،هفته ی دوم جیم می شد،می آمد خانه ی خواهرش .


برچسب‌ها: داستان های دانش آموزان
ادامه مطلب
[ شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ ] [ 6:26 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

ما آدم های باکلاس خیلی باحال هستیم و هدفمان از زندگی فقط باکلاس بودن است...

تشنه وسط بیابان ولمان بکنند و یک لیوان آب گیر بیاوریم اول موهای سرمان را با آن مرتب می کنیم و اگر آبی باقی ماند چند قطره ای در گلو می چکانیم...حق هم داریم، مردن که خیلی بهتر از زندگی بی کلاس است...خیلی بیشتر از آنچه که همه ی ما آدم های باکلاس به ان اعتراف کنیم، رفتارهایمان در نتیجه ی میل درونیمان به تحتِ تاثیر قرار دادنِ دیگران شکل می گیرد و کلا با خود و زندگی برای خود بیگانه ایم، حالا زندگی برای فراخود و اهداف والایمان پیش کش!...

ما آدم های باکلاس کتابخانه هامان پر است از کتاب های فلسفی و عاشقانه و دراماتیک ...ما فقط با کلاس هار ا می خوانیم...از حکایت های فرانتس کافکا گرفته تا اشعار شاملو که شاملو شاعر خوبی بود و فقط شاعر خوبی بود...

ما آدم های باکلاس طرفدار هلند هستیم که هلند نارنجی می پوشد و رنگ نارنجی یاد آور انقلاب های گل و بلبل بشردوستانه در شرق اروپاست و آمستردام هم اسم بسیار باکلاسی است به جهت عرضه در کافی شاپ های باکلاس از برای دل ربودن و در کف گذاشتن سایر باکلاس ها و ترجیحا از جنس مخالف...

ما آدم های باکلاس برای ورزش حتما باید اسکی برویم و اسب سواری... و سرگرمی هامان هم کمتر از بولینگ و بیلیارد نباشد آنهم با یک بسته مارلبوروی آمریکایی در کنار میز همراه با یک فندک کنده کاری شده از صنایع ترئینی اسکاتلند...

ما آدم های باکلاس تحلیل گران بسیار خوبی هستیم و سیاست را ترجیحا به نفع خودمان و خوشایند اطرافیانمان نقد می کنیم...

ما آدم های باکلاس عاشق گرفتن سوتی های واژه ای از این و آن هستیم و اگر احیانا کسی در ادای یک اصطلاح فیس بوکی اشتباه کرد از خنده روده بر می شویم و بعد تا همان بریده گاه روده مان حظ می کنیم که چقدر باسوادیم...

ما آدم های باکلاس در حلقه های باکلاسیمان سنت های خودمان را توحش و تحجر و ارتجاع تحلیل میکنیم و در عین حال وقتی غش کردن هجده دختر در بدو ورود مایکل جکسون به دیسکو را در یک کلیپ می بینیم دلمان ضعف می کند و آنرا اوج عشق و احساس می نامیم...

ما آدم های باکلاس اتریش و اکراین می رویم با خانواده، و مو به مو ازبر می کنیم خاطرات تمدن آنها را تا چشم دوستان وطنی  را در آوریم...

ما آدم های باکلاس از جهان سوم متنفریم و مدام تلاش می کنیم ثابت کنیم کشور ما حتی از افغانستان هم عقب مانده تر است و با این سیستم مدیریت هیچ امیدی به پیشرفتش نیست...

ما آدم های باکلاس الان که این متن را می خوانیم ابدا به خودمان نمیگیریم و داریم به دیگر باکلاس ها فکر می کنیم و یا به باکلاس نماهایی که بهانه داده اند دستِ فریــــــاد...


برچسب‌ها: طتز نویسی
[ جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 11:5 ] [ معصومه هاشمی زاده ]


من خشکم و بی رونق...خورشید بر گنبد آبی آسمان تکیه داده است و آفتاب ظهرینه اش داغ بر شن های من  نهاده...اینجا، مدتهاست که متروک است...سالهاست که هیچ کاروانی در من منزل نکرده است...نه جهازی بر ریگ های داغ دیده ام نشسته و نه اشتری شکم بر شن های نرم امن ساییده است...نه صدای دهلی که بشکند این سکوت مرگبار را و نه آواز چنگی که به رقص آورد قاصدک های در خاک خفته را...من مدتهاست که متروکم و آنچه باقی مانده، شور مبهمی است از آخرین اطراق یک کاروان...

 

      خورشید، سر بر بالین سرخ غروب نهاده است...آسمان، هنوز رخت سرمه گونش را به تن نکرده ...امشب در من شور و حالی دگر است...صدای همهمه ی کاروانی خسته از سفری دراز، مستی های فرو خفته ی مرا بیدار کرده است...قاصدکی نمانده که با نعل اسب ها، از خاک بر نخاسته باشد...اشتران خسته، هم بالین گون های خاک خورده ی بیابان اند و لبها می ستانند...همه جا خیمه ای برقرار است و بر هر خیمه ای، آتشی روشن!...کودکان کاروان، سر از پا نمی شناسند و خاک صحرا  را، با آسمان سرمه گونش یکی کرده اند...من سرمست از خنده های گاه به گاه دخترکان کاروانم که از "معشوق شدن"هایشان می گویند و بر هم فخرها می فروشند...کم کم کاروان را خوابی آرام در بر می گیرد و من نیز، مست از می شبانگاهی ا، هم بالین کاروانیان، به خوابی آرام فرو می روم...

     آه از سرخی شفقی که شب را به روز می رساند...تارهای زرد آفتاب بر پلک های مست من فرو می نشیند و فرارسیدن آفتابی سوزان را خبر می دهد...من ، چشم به امید کاروان می گشایم...به یکباره بر می خیزم و بر دامن پهن خویش خیره می شوم...ای وای!...کاروان دوشین اش، قصد منزلی دگر کرده است و پیش از آفتاب، بار سفر بسته...نه اشتری مانده و نه شیهه ی اسبی!...نه چنگی مانده و نه خیمه ای...آنچه به جا مانده، گون های نیم خورده ایست از بوسه های اشتران و آتشی که بر در هر خیمه ای به پا شده بود...داغ ظهرینه در پیش است و افزون بر آن، داغ آتش هایی که تنها یادگاران به جا مانده از کاروان دیشب اند...

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل           از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟!

 

خاطرات یک لنگه کفش

در ادامه بخوانید


برچسب‌ها: آرایه های ادبی به زبان ساده
ادامه مطلب
[ جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 10:59 ] [ معصومه هاشمی زاده ]
اگر نویسنده برپایه مشاهدات ، مطلبی بنویسد، می شود گزارش نویسی 

اگر برپایه تخیلات بنویسد،می شود نوشته های تخیلی 

اگر بر پایه اندیشه هایش بنویسد،می شود نوشته استدلالی ومقاله 

اگر بر پایه شوخی وخنده باشد ، می شود طنز 

اگر بر پایه .......باشد می شود ...............   لطفا شما ،  ادامه دهید. 


برچسب‌ها: سخنی با دانش آموزان در بحث انشا
[ جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 9:8 ] [ معصومه هاشمی زاده ]


به دانش آموزان بگویید ، کلمه هایی را که زبر آن خط کشیده شده تغییر دهند وشعر دیگری بسرایند.

           یا این که شعرکتاب را روی تخته بنویسید وکم کم پاک کرده بابهترین  نظر بچه ها،

 کلمه های دیگری را جانشین آن کنید.مثلا:  شعر بهار را به زمستان یا... تغییر دهند. 

یک نمونه،در پایان خواهید دید.

روشن و گرم و زندگی پرداز

 آسمان مثل یك تبسم شد

هر چه سرما و هر چه دل سردی

پرزد آهسته از نظر گم شد

با نسیمی كه زندگی در اوست

باز چشم جوانه ای وا شد

بر درختی شكوفه ای خندید

در كتابی  بهار معنا شد

با بهاری كه می رسد از راه

سبز شو تازه شو بهاری شو

مثل یك شاخه گل جوانه بزن

مثل یك چشمه سار جاری شو

زندگی بر تو می زند لبخند

هست وقت شكفتنت امروز

بهتر از هر چه هست در دنیا

با خدا راز گفتنت امروز

........................................................................................................................
سردی وبرف و   بستر سرما           ابرها  مثل یک سیاهی  شد
هر چه گرما و هرچه دلگرمی          پر زد  آهسته از نظر  گم شد
با هوایی که بارشی در اوست        باز   چتر دختری         وا شد
روی پرچین     کلاغکی خندید          در حیاطی   تگرگ  معنا شد
با توفانی که می رسد از راه           یخ بزن ،بغض کن، خزانی شو
مثل یک تکه برف ،گوله بشو            مثل یک کوهسار   برفی شو
گل یخ   بر تو می کند اخمی           هست،وقت یخ بندی ات امروز
بهتر از هر چه هست در دنیا           زیر کرسی        رفتنت ،ا مروز 

برچسب‌ها: آموزش شعر
[ جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 1:4 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

1-در صفحه 31 کتاب، درس سوم، واژه "استحکاماتی" تشدید ندارد.

2-در صفحه33 خط ششم به جای "متوجه شدی" باید "متوجه شدید" باشد.
3-صفحه 34 سطر دوازدهم به جای"نقل وقول" باید "نقل قول" نوشته شود.
4-صفحه 40 در کادر تشدید واژه "مصوب" باید روی حرف "و" باشد. ( مصوّب)
5-صفحه 60 درس ششم (علم زندگانی) دربیت سوم به جای "چشم" اول باید "پیش" نوشته شود.
6-صفحه 99 نکته ی دوم "که" درپایان مصراع اول بایدبه ابتدای مصراع دوم بیاید: که تو شیرمردی و من پیرزن
7-صفحه 117 " رستگاری" حذف شود.
8-صفحه 122 جمله " املا در دوره متوسطه اول شامل دو بخش است" حذف شود.

9-تصویر پشت جلد کتاب آرامگاه خیام است در صورتیکه باید آرامگاه "عطار" باشد


برچسب‌ها: اشتباهات کتاب فارسی
[ پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 21:11 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

ایجاد انگیزه برای نوشتن در کودکان و نوجوانان

زبان دارای چهار عنصر است: شنیدن و خواندن، مهارت های دریافتی زبان و گفتن و نوشتن مهارت های بیانی زبان هستند و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
نوشتن، یعنی خلق سخن. اگر نویسنده سخن را بر پایه مشاهداتش بیافریند، گزارش نویسی کرده است، چنانچه بر پایه ی تخیلاتش بنویسد، تخیلی نوشته است، و اگر بر پایه اندیشه هایش باشد، نوشته اش استدلالی می شود و مقاله نام دارد.

چرا می خواهیم توانایی نوشتن کودکان را تقویت کنیم؟
چون برای درست اندیشیدن، جمع آوری تجربه های ذهنی و ترکیب آن ها، کودک باید بتواند بنویسد. در واقع نوشتن به شخص اندیشه می بخشد، اندیشه او را پویا می کند و شخصیتش را می پروراند. کودک هر لحظه که می اندیشد، جهان را کشف می کند.
فرد، لازم نیست نویسنده بشود، همین که بتواند با تقویت این مهارت بیانی، از آن برای انتقال اندیشه ها و احساسات خود به دیگران بهره بگیرد، کافی است.

برای توانمندی در نوشتن سه عامل لازم است:

ذهن پر: از یک ذهن خالی چیزی بیرون نمی آید. باید خواند و یاد گرفت. نویسندگی با خواندن ارتباط مستقیم دارد. باید کودک بخواند و بخواند و بخواند. فرهنگ خواندن و مطالعه، نوشتن را تقویت می کند. کتاب خواندن به طور جدی، خوب بیان کردن را تقویت می کند و این ها همه با هم پیوند دارند. خواندن پایه ی نوشتن است. فرهنگ خواندن و نوشتن باید به عنوان یک ارزش جدی در جامعه مطرح باشد.
فراهم آوردن امکان نگریستن و مشاهده ی دقیق (اندیشیدن)، از اندیشه های دیگران برخوردار شدن، ارتباط با طبیعت، بازدید از مراکز مختلف فرهنگی مانند موزه ها و....  سبب می شود تا کودک ذهنی پر و فعال داشته باشد.

تمرین کردن: هرگز کسی با خواندن کتاب راهنمای رانندگی، رانندگی خودرو را یاد نمی گیرد، بلکه باید بارها پشت فرمان خودرو بنشیند، دنده عوض کند، دستورها را عملی سازد تا بتواند رانندگی کند. هیچ کس با مطالعه کتاب راهنمای شنا، شناگر نمی شود بلکه باید بارها خود را به آب بسپارد تا در عمل شناکردن بیاموزد.
   نویسندگی هم فنّی است مانند فنون دیگر که باید در آن مهارت پیدا کرد. اگر بخواهیم در نوشتن توانا شویم، باید دفتری آماده کنیم، قلم به دست بگیریم و شروع به نوشتن کنیم. تمرین نوشتن عاملی است که به مرور آن را برای تان آسان می کند. پس بنویسید و بنویسید و بنویسید!

دانستن دستور زبان و آیین نگارش: اهمیت این مورد، از دومورد دیگر کم تر است. زیرا وقتی لازم بشود خودتان به دنبال یادگیری این مورد خواهید رفت و براین دانسته ها به مرور و بنا بر نیاز مسلط خواهید شد.

ایجاد انگیزه برای نوشتن:  
در نخستین گام، دفتری آماده کنید. در این دفتر کودکان بهترین نوشته های شان را خواهند نوشت و عکس خود را کنار آن خواهند چسباند. این کار انگیزه ی مناسبی برای نوشتن و تقویت نویسندگی است. زیرا کودکان تلاش می کنند نام شان به دفتر آموزگار راه یابد.

استفاده از تصویرها:
یک جعبه از تصویرها و عکس هایی را که از روزنامه ها چیده یا از جاهای دیگر جمع کرده اید، داشته باشید. می توانید نام این جعبه را "جعبه ی قصه ها" بگذارید. هر بار این جعبه را جلوی کودکان بگیرید و از هر کودک یا هر گروه بخواهید تصویرهایی از جعبه بردارند.هر چه مخاطبان در گروه سنی بالاتری باشند، شمار تصویرها بیش تر می شود و با ربط دادن آن ها داستان هایی بسازند و بنویسند.
از کودکان بخواهید "دفتر تصویر" درست کنند. هر تصویری را که دوست دارند در یک صفحه از دفتر بچسبانند و زیر تصویر احساس و فکرشان را، حتّی در حد یک واژه یا جمله بنویسند. پس از مدتی شمار جمله ها بهتر و بیش تر و واژگان پرمعناتر می شوند.
استفاده از کتاب های تصویری برای نوشتن: از کودکان بخواهید از روی تصویرها  داستان را بیان کنند. با پرسش و پاسخ، به آن ها در درک مفهوم تصویرها کمک کنید. سپس، از آن ها بخواهید داستان را بنویسند و یا برای هر دو صفحه تصویر، متن تهیه کنند.
کارت هایی که طراحی از شعرها یا حکایت های شاعران و نویسندگان است یا کارت هایی با موضوع یکسان مانند کتابخوانی یا داستان های مولوی را در اختیار کودکان قرار دهید و از آن ها بخواهید درباره ی یک یا چند کارت که به هم ارتباط می دهند، بنویسند و نوشته شان را بخوانند. بعد، شما شعر یا داستان اصلی را برای شان بخوانید.
می توانید تصویرهای یک کتاب، یا تصویرهایی  دلخواه را که رویدادی را بیان می کنند، زیراکس کنید و به دیوار بزنید. از کودکان بخواهید آن ها را تماشا کنند و درباره ی آن رویداد بنویسند.
می توان فقط یک تصویر در برابر دید کودکان قرار داد و از آن ها خواست آن را تفسیر کنند و درباره اش بنویسند.
از کودکان بخواهید نقاشی کنند. سپس درباره ی نقاشی های شان بنویسند.

استفاده از موسیقی:

 • یک موسیقی ملایم یا تند یا.... برای کودک پخش کنید. پیش تر بگویید خوب به موسیقی گوش کند. پس از پخش موسیقی از او بخواهید احساسات و افکارش را هنگام شنیدن موسیقی و پس از آن بنویسد.
 • با پخش یک موسیقی خیال انگیز، به کودکان کمک کنید تخیّل شان را گسترش دهند. نخست عضلات خود را شل کنند، نفس عمیق بکشند، چشم ها را ببندند و به ۲۰ سال بعد بروند یا به ۵ سال پیش. به منطقه ای زیبا بروند، به آسمان، روی ابرها و.... بعد دیده ها و شنیده ها و تصورات شان را بنویسند.
 • کاغذ رول روی زمین پهن کنید. کودکان را دور آن بنشانید. موسیقی ملایمی پخش کنید و از کودکان بخواهید هرکدام جلوی خودشان در حال شنیدن موسیقی خطوطی روی کاغذ بکشند. بعد یک موسیقی تند پخش کنید و از آن ها بخواهید باز همین کار را بکنند. سپس، از هر کودک بخواهید از خط هایی که جلویش کشیده است شکل هایی بیرون بیاورد، شاید موش، سیب، خرگوش، هویج، مسواک و.... به هر حال تنوعی از شکل ها.  سپس، آن ها را رنگ کنند و با ارتباط دادن شکل ها به هم، یک داستان بنویسند. اغلب، نوشته های جالبی از این کار در می آیند.

بلندخوانی:

 • بعد از خواندن قصّه های قومی، داستان های فانتزی و داستان های واقعگرا، می توانید از کودکان بخواهید داستان مورد علاقه خودشان را بنویسند. "خاله سوسکه "یا "شنگول و منگول "را با رویدادها و پایانی که خودشان دوست دارند بنویسند.
 • فکر خودشان را به کار بیندازند و پرسش هایی از قهرمانان داستان بکنند و برای پاسخ گفتن، روایت خود از قصّه را بنویسند.
 • در قسمتی از بلندخوانی توقف کنید و از کودکان بخواهید درمورد رویدادهای بعدی داستان و پایان احتمالی آن بیندیشند و بقیه ی داستان را خودشان بنویسند. فرصتی فراهم کنید که همه نوشته شان را بخوانند و بعد بقیه ی داستان را بلندخوانی کنید. کودکان از درست بودن بعضی پیش بینی¬های شان غرق لذّت می شوند و انگیزه ی قوی تری برای نوشتن پیدا می کنند.
 • از کودکان بخواهید احساسات و اندیشه هایی را که از شنیدن داستان دارند، بنویسند.
 • از آن ها بخواهید، بنویسند اگر جای فلان شخصیت داستان بودند، چه می کردند؟
 • نوشته های طنز بخوانید و سپس از آن ها بخواهید که به طور گروهی یک طنز بنویسند. از کودکان بخواهید داستان را از زبان شخصیت های دیگر بنویسند.

تحلیل عناصر داستان:

 • تحلیل عناصر داستان، انگیزه ی خوبی برای نوشتن ایجاد می کند. وقتی کودکان پیرنگ یک داستان را می نویسند یا شخصیت های آن را با توجه به مطالبی که خوانده اند تحلیل می کنند، برای نوشتن انگیزه دارند.
 • می توانیم از کودکان بخواهیم برشی از داستان را به شکل نمایشنامه درآورند. نقش هر کس نوشته شود و آن را اجرا کنند.

دریچه های آموزندگی:

 • کودکان را به طبیعت ببریم. درباره رود، کوه، درخت، جنگل، آسمان، گل و.... با آن ها گفت وگو کنیم و بخواهیم فکر کنند از هر کدام از این¬ها چه چیز می آموزند. اگر این کار را گروهی انجام دهند، بهتر است. کودک رفته رفته می آموزد که درباره سودها و ویژگیهای هر چیز فکر کند. دریچه آموزندگی فقط طبیعت نیست، همه چیز میتواند باشد، مانند یک مداد، میز، دیوار، فرش و....
 • سپس از آن ها بخواهید جمله هایی مانند جمله ی زیر را کامل کنند:  

              مثل ..... باش چون..................................

بازدیدها و مشاهده ها:

 • دیدار از کتابخانه، موزه، نمایشگاه یا حتّی یک محیط ساختمانی می تواند به کودکان برای نوشتن انگیزه بدهد. این که به کودکان بگویید امتیاز نوشته تان در ریز دیدن است پس چیزهایی را که دیگران ندیده اند، ببینید، کمی از واقعیت وارد خیال شدن و کوتاه تر نوشتن است و آن ها را به دقت بیش تر وا می دارد. در این مورد می توان به آن ها تمرین داد، به جای جمله ی" آجر افتاد"، می توان گفت "آجر دلش نمی خواست بالا برود، پس خودش را به زمین پرت کرد".

استفاده از چیزهای روزمره:

 • از کودکان بخواهید درباره ی اشیای ملموس بنویسند، مثلاً گلدان گوشه ی کلاس یا تخته سیاه یا کاغذ پاره¬ای که وسط کلاس افتاده است.
 • چیزهای متفاوت در دیدرس کودکان قرار دهید و از آن ها بخواهید شباهت ها و تفاوت های آن ها را بنویسند.  
 • موضوعی طرح کنید، مانند یک قانون مدرسه یا نشست کتابخوانی و از آن ها بخواهید به طور گروهی نقاط ضعف و قوّت آن را بنویسند.
 • از آن ها بخواهید پابرهنه روی چمن ها راه بروند، دراز بکشند و به شرشر آب، خواندن پرندگان، صدای باران و.... گوش بسپارند. لحظه ای بیندیشند و بعد درباره احساس شان بنویسند.
 • پرسشگری درباره یک موضوع: هر گروه، پرسش هایی درباره یک موضوع طرح کنند، پاسخ آن ها را کنار هم بنویسند. احتمالاً جابه جا کنند و متن شان را درباره موضوع بخوانند.
 • دستور تهیّه ی یک غذا، شیرینی یا کاردستی را بنویسند.
 • درباره ی یک روز مطلوب در مدرسه بنویسند.
 • در مورد یک موضوع اطلاعات جمع کنند.
 • آن چه را در راه مدرسه می بینند، بنویسند.
 • موضوع "همسایه های ما" انگیزه ی خوبی برای نوشتن است. کودکان و به ویژه نوجوانان، چیزهایی از همسایه¬های شان در ذهن دارند که از بازگوکردن آن لذّت می برند.
 • سرگذشت کسی را که در فامیل شان به او احترام می گذارند، بنویسند.

خواندن شعر:

 • خواندن شعر می تواند انگیزه ی خوبی برای نوشتن باشد. نوشتن صفت یا صفت ها برای یک اسم، کنش برای آن، واژه های هم وزن و هماهنگ، انگیزه ی خوبی برای نوشتن ایجاد می کند.
 • کارگاه شعر سرایی داشته باشید. به کودکان بیاموزید که شعر گفتن کار سختی نیست.
 • شعر را با احساس و بلند بخوانید و از کودکان بخواهید احساس و اندیشه ی خود را درباره ی آن بنویسند.
 • شعری در اختیار کودکان قرار دهید تا حسّی را که از خواندن آن پیدا می کنند، بنویسند.
 • یک شعر روایی را به شکل داستان به نثر نوشتن، معمولاً انگیزه ی خوبی برای نوشتن است.

اجرای برنامه صندلی داغ:
•    برای آشنا شدن دانش آموزان با نویسندگان، شاعران، هنرمندان و دانشمندان، یک نفر نقش او را به عهده می گیرد و اطلاعات لازم درباره آن شخصیت را گردآوری می کند و می نویسد. دانش آموزان که از جلسه پیش در جریان  این برنامه قرار گرفته اند، پرسش های خود را از او می کنند. در پایان جلسه، با استفاده از پرسش ها و پاسخ ها، درباره ی آن شخصیت می نویسند.

خاطره نویسی:
در یک نشست، کودکان را در حالتی کاملاً آزاد و راحت با چشم های بسته، به دوران گذشته ی زندگی شان می بریم: نخستین روزی که به مهدکودک رفتند، خاطرات پیش از دبستان، نخستین روز دبستان، خاطرات دبستان و.... از آن ها می خواهیم دورترین خاطره ی خود را به یاد آورند و بنویسند. نوشته های شان را مرتب کنید و در یک جلسه ی کتابسازی، کتاب "خاطرات من" را بنویسید.
نظرشان را در مورد خودشان بنویسند. ویژگی های جسمی و روحی خود را روی کاغذ بیاورند.
اگر خاطره بدی دارند، دل شان می خواست آن خاطره چگونه باشد، تا خوش شان بیاید.
از پدر و مادر، دوستان و دیگر آشنایان بخواهید خاطراتی را که از کودکی آن ها دارند، نقل کنند و خودشان بنویسند.
از پدر و مادر، خواهر یا برادرشان بخواهند نظرشان را درمورد آن ها بگویند.

احساسات و اندیشه ها:

 • بنویسند چه چیزهایی را دوست دارند؟ از چه چیزهایی بدشان می آید؟ دل شان می خواهد پدر، مادر یا خواهر و برادرشان چگونه بودند؟ چه برنامه هایی را دوست دارند؟
 • اگر دو روز بیکار باشند، دوست دارند چه کار کنند؟
 • اگر یک روز آموزگار یا مدیر کلاس باشند، چه می کنند؟
 • نامه ای به خدا بنویسند، چه آرزوهایی دارند؟
 • خودشان را در بیست سال دیگر مجسّم کنند. کجا هستند؟ چه می کنند؟ سرگرمی ها و دلخوشی های شان چیست؟ راضی هستند یا نه؟

ایجاد فرصت برای گسترش تخیّل:

 • "جان بخشی" به اشیا یکی دیگر از انگیزه های نوشتن است.
 • از کودکان بخواهید فکر کنند وقتی از کلاس بیرون بروند، میز یا صندلی یا تخته سیاه چه می گویند؟ درباره اش بنویسند.
 • گفت وگوهایی بین مردم دو زمان مختلف بنویسند.
 • از کودکان بخواهید با بازیافت، یک کاردستی به دلخواه خود درست کنند و سپس داستانی واقعی یا تخیلی بنویسند درباره ی "آن چه من ساخته ام"
 • آموزش آرایه های ادبی و تمرین روی آن ها انگیزه برای نوشتن ایجاد می کند. کارهای دیگری هم می توان انجام داد، همچون نوشتن مطالب مورد نیاز درباره یک موضوع با استفاده از فرهنگنامه و واژه نامه.
 • از کودکان بخواهید از کتاب های موجود در خانه شان فهرست برداری کنند. به اخبار گوش کنند و مهم ترین آن ها را بنویسند.
 • نوشتن مقصود نویسنده یک کتاب، شایستگی نویسنده، جذابیّت و کشش داستان او، مفید و درست بودن محتوا و....  آن را نقد کنند.
 • با عبارتی مثل "من توانایی هایی دارم که...." از کودک بخواهید یک بند آن را ادامه دهد.
 • بعضی بازی ها نیز برای نوشتن انگیزه ایجاد می کنند.
 • از کودکان بخواهید به شکل گروهی، ویژگی های گروه سنی خودشان را بنویسند.

برای موثّرتر بودن تمرین های نوشتن، به موارد زیر توجّه کنید:

 • اگر نوشتن فردی است، اجازه ندهید با همدیگر مشاوره کنند.
 • اگر یک گروه باید بنویسند، فرصت مشاوره با هم را به گروه بدهید.
 • برای کودکان، هنگام نوشتن، فضای آرام و تمرکزدهنده به وجود بیاورید.
 • حتماً به هر کودک یا گروه فرصت بدهید نوشته اش را بخواند. خود این کار برای نوشتن ایجاد انگیزه می کند.
 • وقتی کودکی نوشته اش را می خواند، به او آموزش ندهید. نکاتی را که می خواهید به کودکان بیاموزید در جلسه دیگری بدون ارتباط با نوشته افراد آموزش دهید.
 • توجّه داشته باشید که هنگام خواندن نوشته ها، همه به هم گوش بدهند.
 • توجّه داشته باشید که در نوشتن، جرئت قلم روی کاغذ گذاشتن بسیار مهّم تر از درست نوشتن است. پس ایراد نگیرید و همه را تشویق کنید.

برچسب‌ها: سخنی با دبیران برای انشا نویسی
[ پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 8:12 ] [ معصومه هاشمی زاده ]


1-    یاد داشت هایی درباره قصه نویسی ونمایشنامه نویسی – محسن مخملباف

2-  سخنی درباره ادبیات کودکان ونوجوانان  - محمود حکیمی—دفتر نشر فرهنگ اسلامی

3-  عناصر داستان – جمال میر صادقی 

4-   اشاره کامل – جان راس – موضوع کتاب : اهمیت قصه در زندگی ما

5-   دنیای قصه گویی – آنا پلو وسکی—مترجم: محمد ابراهیم اقلیدی –انتشارات سروش

6-   راهنمای قصه گویی – آنا پلووسکی -مجموعه قصه های جالب وراهنمایی های مفید درباره نقل آنها برای نوجوانان

7-  قصه گویی در خانه وخانواده – آنا پلووسکی—ترجمه : مصطفی رحماندوست—انتشارات مدرسه

8- ارزیابی کتابهای کودکان در کشورهای رو به رشد –آنا پلووسکی—ترجمه: امیر فرهمند پور –انتشارات سروش

9-   ادبیات کودکان –دکتر علی اکبر شعاری نژاد –انتشارات اطلاعات

10-   نکاتی درباره ادبیات کودکان –شورای کتاب کودک

11-   گذری در ادبیات کودکان –لیلی ایمن وهمکاران

12-   داستان داستان ها – دکتر محمد علی اسلامی –انتشارات توس

13-   قصه نویسی – دکتر رضا براهنی – انتشارات اشرفی

14-   داستان نویسی در ایران –دکتر ذبیح الله صفا

15-   کتاب روش تحلیل ساختاری داستان –میشل کويی پرس – ترجمه:احمد کریمی حکاک

16-   فن شعر—ارسطو—ترجمه:دکتر عبد الحسین زرین کوب

17-   نگاهی به ادبیات کودکان قبل وبعد از انقلاب –رضا رهگذر –جلد اول—تهران—حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

18-   کودکان وادبیات رسمی ایران –صدیقه هاشمی نسب –تهران- انتشارات سروش

19-   قصه گویی ، اهمیت وراه ورسم آن –مصطفی رحمان دوست—تهران--- انتشارات رشد

20-   کتاب 39 مقاله درباره ادبیات کودکان – تنظیم کننده :آتش جعفر نژاد – شورای کتاب کودک

21-   قصه گویی ونمایش خلاق –دیویی—چمبرز—مترجم:ثریا قزل ایاغ

22-   هنر وفن قصه گویی –الین گرین (استاد یار قصه گویی در دانشگاه) –مترجم:طاهره آدینه پور

23-   قصه خوانی خانوادگی—دنی تیلر

24-   فنون وگنجینه قصه گویی برای نوجوانان –گیل دوس

25-   هنر قصه گو—مری شدلاک

26-   باز هم قصه بگو –باب بارتن

27-   قصه گویی یک هنر قومی—روث سایر

28-   خوب است  !بد است !----مر جری کویلر طبقه بندی قصه های ایرانی –اولریش مار زلف—ترجمه: کیکاووس جهانداری –انتشارات سروش

29-   تاریخچه قصه وکاربرد آن

30-   قصه گویی 6—کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

31-   کاربردهای افسون –دکتر برونوبتلهایم—ترجمه:دکتر کاظم شیوارضوی—شیراز 1369

32-   پژوهشی درباره نقش دینی و اجتماعی قصه خوانان در تاریخ اسلام وایران –رسول جعفریان

33-   شناخت اساطیر ایران براساس طومار نقالان –جابر عناصری –انتشارات سروش

34-   ورودی به قلمرو شبه عروسک ها ونمایش های عروسکی – بهروز غریب پور –کانون پرورش فکری

35-   ازوپ در کلاس درس –ایرج جهانشاهی –انتشارات فاطمی

36-   نقش هنر در آموزش وپرورش وبهداشت روانی کودکان ---علی میرزا بیگی –انتشارات مدرسه

37-   هنر چیست ؟ --ليون تولستوی –ترجمه:کاوه دهگان –تهران –انتشارات امیر کبیر

38-   هنر وواقعیت—عبد العلی دستغیب –تهران –مرکز نشر سپهر

39-   عقاید ورسوم مردم خراسان –ابراهیم شکورزاده—چاپ دوم – تهران –انتشارات سروش- 1363

40-   نمایش عروسکی گام به گام –بهروز غریب پور – تهران—کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

41-   لالالالا،گل لاله –انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – 1369

42-   شعر وموسیقی وساز وآواز در ادبیات فارسی –ابو تراب رازانی

43-   موسیقی—آرون کوپلند –ترجمه :مهدی فروغ

44-   کودکان قصه می گویند ( راهنمای تدریس)—مارتا همیلتون –میچ ویس

45-   کودکان در مقام قصه گو –کری ملن

46-   کتاب مجموعه آموزشی روزنه جلد اول ودوم

47-   روش قصه گو –خانم روث سایر (قصه گوی مشهور آمریکایی)

48-   هنر قصه چویی خلاق –جک زایپس—مینو پرنیانی –انتشارات رشد

49-   کارگاه داستان –محمد رضا یوسفی –کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

50-   دوازده هزار مثل فارسی – دکتر ابراهیم شکورزاده –انتشارات آستان قدس رضوی  1380

51-   بچه ها هم می توانند قصه بسازند –اسماعیل همتی

52-   فن نمایشنامه  نویسی –لاجوس اگری   و  ترجمه فارسی هم دارد.

53-   رز طلایی  از کنستا نتین یایو ستوفسکی ( شاهکاری در زمینه داستان نویسی است)

54-   قصه روان شناختی نو  از    له اون ایدل

55-   درس هایی در داستان نویسی   از    لیونارد بیشاب

56-   ساختار وتاویل متن  از  بابک احمد 

57-   ادبیات کودکان ونوجوانان (ویژه مراکز تربیت معلم)—مصطفی رحماندوستبرچسب‌ها: معرفی کتاب های جالب
[ سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ ] [ 21:52 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

متل ها داستان های منظوم وموزونی هستند که لزوما معنی وپیام خاصی ندارند وبیشتر ریتم وآهنگ تکرار آنهاست که سبب جذب بچه ها می شود. 

جم جمک برگ خزون

جم جمک برگ خزون

جم جمک برگ خزون، 
مادرم زینت خاتون، 
گیس داره قد کمون،‌
از کمون بلندتره، 
از شبق مشکی تر،
گیس اون شونه می خواد، 
شونه فیروزه میخواد، 
حمام سی روزه میخواد، 
هاجستم و واجستم، 
تو حوض نقره جستم، 
نقره نمکدونم شد،‌
هاجری به قربونم شد!


ای داد و بیداد

ای داد و بیداد

ای داد و بیداد!
تخمه بو می داد.
به همه می داد،
به من نمی داد،‌
وقتی که می داد،
مغزشُ‌ می خورد،‌
پوستاشو می داد!
منم تخمه مو،
وقتی بو بدم،‌
به او نمیدم،
اگرم بدم،
پوستاشو میدم!
پوستاشو میدم!


دختر دارم انار و به

دختر دارم انار و به

دختر دارم انار و به !
چادر زده کنار ده،
به کس کسونش نمی دم،
به همه کسونش نمی دم،
به راه دورش نمی دم، 
به مرد پیرش نمی دم،
به بی سوادش نمی دم،
به کسی می دم که کس باشه،
بنده قباش اطلس باشه،
 سیصد تومن کیسش باشه! 
روزی باشه! روزی باشه!
شاه بیاد با لشگرش،
خدم و حشم پشت سرش، 
شاهزاده ها دور و برش،
دخترم بخواد واسه پسرش،
آااااایا بدم،
آااااایا ندم!


یکی بود، یکی نبود
یکی بود، یکی نبود
در خانمان گدالی بود
پشه چادر زده بود
تو چادر نشسته بود
گربه عطاری می کرد
موشه بقالی می کرد
شتره نمد مالی می کرد
فیل اومد نگاه کنه 
افتاد دندانش شکست
گفت چی کنم چی نکنم
رومو به دروازه کنم
صدای بزغاله کنم
بیجی، بیجی، مع، مع
دنبه داری ؟ نه نه

پس چرا می گی مع مع


دویدم و دویدم (روایت تهرانی)
دویدم و دویدم،
سر کوهی رسیدم، 
دوتا خاتونی دیدم.
یکیش به من نون داد .
یکیش به من آب داد .
نونو خودم خوردم 
آبو دادم به صحرا،
صحرا به من علف داد
علفو دادم به بزی ،
بزی به من شیر داد.
شیر و دادم به بقال ،
بقال به من مویز داد
مویز و دادم به آقا ،
آقا به من دعا داد.
دعا رو بستم به بازوم 
خدا به من شفا داد.

یک "اوسنه ی" قدیمی از زبان مردم خراسان

روزی بود روزگاری بود

پشت خانه ما گودالی بود 
موش ماشوره می کرد
بچه موش ناله می کرد
اسب اسب بازی می کرد
شتره نمد مالی می کرد
خره خراطی می کرد
بز، آمد به جنگش، افتاد
دنونش شکست
گفت: چه کنم؟  چاره کنم؟
رو بدروازه کنم
دروازه نگین داره
قفل عنبرین داره
عنبر رو بسوزانید
دور شهر بگردانید
ای شاه کمر بسته!
خنجر طلا بسته!
ای عروسک گلدسته!
دست و پاش حنا بسته!
من دختر عباسم
سازنده و رقاصم.
حطاس می خوام
حموم میرم ،  طاس می خوام
بیرون میرم ، ماس می خوام
این در و وا کن ، سلیمان
اون در و واکن، سلیمان
قالی رو بکش رو ایوان
گوشه قالی کبوده،
اسم بابام محموده محمود باغ بالا
شلوار زرد خارا...
ابولی ابولی چیکار می کنی؟
باقالی می دزدم
از ترس جونم دوقلی می دوزدم!


مرغ زرد پا کوتاه (ترانه مسجد سلیمان)
آهای آهای آب اومد
کدوم آب؟
همون آب که تش خاموش کرد.
کدوم تش؟
همون تش که چوب روشن کرد.
کدوم چوب؟
همون چوب که پشت در بود.
کدوم در؟
همون در که شب نبستی.
کدوم شب؟
همون شب که خرسه اومد.
کدوم خرس؟
همون خرس که مرغه رو برد.
کدوم مرغ؟
همون مرغ زرد پا کوتاه،
سینه سفید و دم طلا،
که صد تومن میخریدن
نمی دادمش،
خرسه اومد و بردش،
سرپانشست و خوردش
یه مشت زدم تو گردش
دوباره برام آوردش.


خره خراطی می کرد! (متل یزدی) 
خره خراطی می کرد 
یک روزی بود و روزگاری،
پشت خونه ما یک گودالی،
موش ماسوره می کرد،
بچه موش ناله می کرد،
شتر نمد مالی می کرد،
خره خراطی می کرد،
گاو گو بازی می کرد،
اسب عصاری می کرد،
فیل اومد سیل و تماشا،
پاش لیزید و افتاد تو چا،
گفت: چه کنم، چاره کنم،
نیم من گوش قلیه کنم،
بخورم ، خورده مشه،
نخورم گنده مشه،
من بخورم ، تو چه کنی؟
تو بخوری ، من چه کنم؟
روما حد دروازه کنم،
صدای بزغاله کنم،
گیلی گیلییک ، به
دمبه داری ؟
نه

حاجی لک لک

-- حاجی لک لک تو کجایی ؟ -- در بلندی

--  چی می خوری ؟--  نون قندی ؟

-- مال من کو ؟ -- توی آبکش -- آبکشت کو؟

--  پیشی برده--اگه پیشی رو ببینم ،سرو دمشو می چینم

تکلیف: در این جلسه به بچه ها بگویید، به صورت فردی یا گروهی ،یک متل  ابتکاری بنویسند .

الف) نان وپنیر وسبزی......................ب) نان و پنیر وخرما .......................

یک نمونه: 

نان وپنیر وسبزی                           بیا بریم    به بازی 

نان وپنیر وسبزی                           تو بیش از این می ارزی 

نان وپنیر وپسته                            حسنی کجا نشسته 

نشسته توی ایوون                        می خوره تکه ای نون 

نان وپنیر، هندونه                           امشب حنا بندونه 

سدر وحنا می بندیم                       به دست وپا می بندیم

...........................................................................................................

 نان و  پنیر   و  سبزی                حسنی   رفتش   سربازی

سرش گرفت و تاس کرد               نیششو  یک کمی  باز کرد

فرمانده شون  اونو دید                گفت  صد تا  کلاغ پر برید

حسنی  ازین چیزا  دید                 دیگه   هیچ وقت  نخندید


برچسب‌ها: ادبیات بومی
[ پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ ] [ 21:55 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

 لالايي رابطه لالایی بین مادر و کودک نوعی احساس به وجود می آورد که باعث می شود هر دو آرام باشند و کودک بدون اینکه گریه کند به صدای مادرش گوش دهد و همراه لالایی خوابش ببرد!

لالایی ها جزو ابتدایی ترین ،آثار موسیقی جهان ،به شمار می آید.لالایی سخنی است موزون وآهنگ دار که مادر برای کودک زمزمه می کند.این کلمات ساده وحرف های بی پیرایه ،که بیان کننده عادی ترین موضوع های خودمانی وذوقی زندگی است،چون برزبان مادر جاری می شود،با جوهری از عشق واحساس ،همراه است، که سامعه کودک را می نوازد واورا آرام آرام در خوابی راحت وعمیق ،غرقه می سازد.

100497 مجموعه ای از لالایی های کودکان

بطور کلی لالایی ها را می توان به شیوه ی زیر دسته بندی کرد :
برچسب‌ها: ادبیات بومی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ ] [ 15:17 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

1- به این بیت ، توجه کنید وسپس به سوالات  زیر ، پاسخ دهید.                                                                                      

من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج            تو را آسودگی باید مرا رنج                                                                 

  الف)بیت را معنی کنید...........................................    

 ب)آرایه های  ادبی آن را بنویسید......................................   

  پ)یک متمم ،نام ببرید.................     .ت)بیت چند جمله دارد؟...................................ث)دو نهاد ،نام ببرید...................                                 

ج)شاعر این شعر کیست؟.....................چ)قافیه وردیف شعر را بنویسید.........................ح)قالب شعری این شعر........است.

2-واژه ها را معنا کنید.                                                                                                                   

            عنایت.......معرفت..........مقتدر..............تامل............متعال................مصاحبت................

3--با توجه به اطلاعات تاریخ ادبیات، از زبان پروین اعتصامی ،یک بند ، بنویسید.                                                                                        

4-یکی از شعرهایی را که حفظ کرده اید،بنویسید.                                                                                     

5-نهاد،متمم ،فعل ومفعول را در جمله ی زیر ،مشخص کنید.                                                                         

دکتر محمود حسابی ،دوران کودکی را ،با سختی وفقر گذرانده بود.                                                                   

6- مشخص کنید کدام فعل ،گذرا وکدام یک نا گذر می باشد؟ شستم- فروختی- رسید- آورده است- برگشتیم                       

       7 - زمان فعل ها (گذشته- حال –آینده) را مشخص کنید. خواهم نوشت – رسیدند- می خوری- می پخت                 

8-مشخص کنید کدام کلمه ساده وکدام ،غیر ساده است؟ آفریدگار – دفتر – شادمان – توپ- رودبار – شاخک                    

9-مخالف(متضاد) این کلمه ها را بنویسید. استقلال....................مقتدر..................فراز................پسندیده.................                                       

10- با بهاری که می رسد از راه  (ابتکاری ادامه دهید.)...........................................................................                    

11-  یک شبکه معنایی برای کلمه ی" لباس " بنویسید..........................................................................

 12  -  پیام های اصلی وفرعی درس کژال چیست؟                                                                            

13- در موردنوجوانی  علامه محمد تقی جعفری  ،در درس 8 چه خواندید؟......................................................

14-از روی عنوان نامه مشخص کنید که چه نوع نامه ای است؟                                                                     

الف)رییس جمهور محترم،جناب آقای..............ب)خاله ی عزیزم...............پ)مریم جان....

15- مخفف(کوتاه شده) کلمه های زیر را بنویسید.

من را...........ماهتاب.............چاه............گاهی......................                                                                                           

 

.

                 


برچسب‌ها: نمونه سوالات
[ چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ 15:13 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

شخصی به دیگری گفت:  بیا مشاعره کنیم .گفتند : مگر تو مشاعره بلدی ؟گفت: بله یک بیت بلدم وبا همان مشاعره می کنم .گفتند :چگونه ؟

گفت :خوب امتحان کنید .خلاصه شعرهایی خواندند واو با همان یک بیت وتغییر اولین کلمه مشاعره می کرد.شعرهای زیر پاسخ های اوست .

      اگر بینی که نابینا وچاه است                       اگر خاموش بنشینی گناه است.

      تو می بینی که نابینا وچاه است                    اگر خاموش بنشینی گناه است.

     وگر بینی که نابینا وچاه است...........................................

     نمی بینی که نابینا وچاه است............................................                                                     

    چو می بینی که نابینا وچاه است............................................

      شما بینی که نابینا وچاه است.......................................................

     مو می بینم که نابینا وچاه است  .................................................   

     ببینی تو که نابینا وچاه است........................................................

     پسر بینی که نابینا وچاه است..........................................................

     ومی بینی که نابینا وچاه است...........................................................

     هلا بینی که نابینا وچاه است.........................................................................

     یعنی بینی که نابینا وچاه است....................................................................................

    آخرش گفتند: " بسه بابا تو کم نمیاری، ممنون از مشاعره ات. "            

.


برچسب‌ها: آگهی بازرگانی تدریس
[ چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ 15:2 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

برای آشناتر کردن بچه ها با جملات قصار زیبا ،ابتدا چند پاور پوینت از این جملات نمایش داده یا برایشان بخوانید وچنان چه خواستند برخی از آنها را در دفترشان بنویسند شمرده بخوانید تا ثبت کنند.همیشه بحث نمونه خوانی قبل از انشا نویسی را به خاطر داشته باشید.سپس می توانید یک چنین برگه ای را به دانش آموزان بدهید تا با تفکر گروهی ، تعدادی را انتخاب وجمله ها را کامل کرده ،جمله قصار بنویسند. سپس برگه ها را جمع آوری کرده وبهترین وبرگزیده ترین را روی تخته یا در وبلاگتان با نام خودشان ثبت کنید .

 این کار نوعی تشویق هم به حساب می آید.                                                                         

اصلا مهم نیست که دانش آموزان جمله ها را از جایی (کتاب یا اینترنت)پیدا کنند. به هر حال تحقیق آنها یک فعالیت خوب وارزشمند به حساب می آید.در ضمن رویکرد تربیتی هم به درس انشا و نگارش داشته ایم. 

حتی می توانید بهترین وزیباترین جمله قصار دانش آموزان را به عنوان موضوع انشای جاسه بعد مشخص کنید تا مفصل تر در موردش  بنویسند. 

  گاهی جمله ای کوتاه، تاثیر مثبت یا منفی شگرفی در زندگی می گذارد. چندی پیش جمله ی کوتاهی در جایی خواندم که نگاهم را نسبت به زندگی تغییر داد: «امروز، اولین روز از باقیمانده عمر من است» با خواندن این جمله با خودم اندیشیدم که نباید در حسرت گذشته باشم و آینده هم برایم مبهم است، امروز را «نو» آغاز کنم. همه ی ما از این جملات مثبت یا منفی زیاد می شنویم و می خوانیم و بر زندگی ما تاثیرگذار است. مخصوصاً این جملات در سنین نوجوانی و جوانی تاثیرات بیشتری بر روح و روان و عملکرد افراد می گذارد. بیایید بسیاری از این ضرب المثل ها را دور بریزیم و در افکار خود تجدید نظر کنیم.                                                                                                                             

اگر.............................................................................................................................   

اگر بدانیم............................................................................................................             

اگر زمانی................................................................................................................        

مهم ترین مسأله برای هر یک از ما..............................................................................

ارزش هر کس...........................................................................................................

بی تردید................................................................................................................         

بزرگ ترین موانع ما...........................................................................................

من معتقدم...............................................................................................

مادامی که..................................................................................................

وقت آن رسیده است که.........................................................................

به یاد داشته باش .............................................................................

هیچ لذتی بالاتر از...............................................................................

بسیاری از برندگان زندگی ...................................................................

مهم نیست که .........................................................................................

تنها کاری که ........................................................................................

تک تک ما .....................................................................................

به جای این که .........................................................................................

راز زندگی ...........................................................................................

غالبا ......................................................................................................

شاید...................................................................................................

انگیزه ای که......................................................................................

این نکته را به خاطر بسپاریم .........................................................................

قبل از شروع هر کاری ..............................................................................

امروزه....................................................................................................

معمولا.......................................................................................................

زندگی ......................................................................................................

کاری کن که ..............................................................................................

توجه داشته باشید که....................................................................................

ارزشمندترین وبهترین....................................................................................

تاکنون ....................................................................................................

اصولا .....................................................................................................

همین امروز................................................................................................

چرا....................................................................................................

فقط .....................................................................................................

باید.................................................................................................

سختی ها...............................................................................................

هر روز .............................................................................................

هر اتفاقی ..............................................................................................

بسیاری از مردم.......................................................................................

حالا تعدادی از جمله های کامل شده دانش آموزان:                                                                                         

1-اگر، در همه چیز با دیگران سهیم شویم، دیوارهای جدایی فرو خواهند ریخت.

2-مادامی که ، غرق در دنیای عشق هستیم وعاشق کار،هرگز خسته نخواهیم شدچون در چنین دنیایی کارهای زیادی می توان انجام داد.

3-تک تک ما ، در هر شرایط ،چیزی برای تقدیم کردن به دیگران داریم.

4-آن چه که ،غالبا عشق به نظر می رسد،عشق نیست بلکه نیاز است.

5-هرکس ، مشابه خودش را به سوی خودش جذب می کند.پس همان چیزی باش که می خواهی به سوی خود جذب کنی.

6- فقط نگرش خود را تغییر دهید،آن گاه دنیای اطرافتان نیز تغییر می کند.

7- هر یک از ما ،انتخاب های زیادی پیش رو داریم. اما باید به خاطر داشته باشیم ،راهی را انتخاب کنیم که نتیجه نهایی آن ،رشد وتعالی وایجاد حس آرامش در خودمان ودیگران باشد.

8- به یاد داشته باش که ،حتی گاهی لازم است ،انسان در زمان شادی نیز بگرید.

9- بسیاری از برندگان زندگی ،کسانی هستند که ،بدترین شرایط را داشته اند .بنابراین نباید برای عدم موفقیت هایتان ،خود وشرایط زندگیتان را سرزنش کنید وبرای آن تاسف بخورید.

10- عشق در والاترین مرتبه ،به این معناست که ،به دوست خود اجازه دهید در مسیر رشد وکمال خویش ،به پیش برود همان طور که شما نیز باید در مسیر تعالی خود ،گام بردارید.                                                                                                                  


برچسب‌ها: جملات قصار
[ چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ 1:43 ] [ معصومه هاشمی زاده ]

امروز روی تخته، تعدادی کلمه نوشتم واز بچه ها خواستم ،هر کدام را تا 3-4 کلمه

 دیگر گسترش دهندوسپس با آنها انشایی بنویسند. کلمه ها اینها بود:

 ابر..............درخت...........صدا.............آسمان..............دروازه................

جاده............دیوار............دست...........سقف................برگ ................

وترکیبات بچه ها طبق معمول زیبا ست .البته هردانش آموز در مورد هر یک کلمه که

 نظر می داد روی تخته نوشته می شد وسپس زیباترین آن انتخاب می گردیدوبقیه

 موارد پاک می شدودر ضمن ، خواسته بودم که از آرایه های ادبی تشبیه وتشخیص

 هم استفاده کنند. واین هم ترکیبات خوش ساخت وزیبا که باید جلسه آینده انشایی

 با آنها نوشته شود.                                                 

ابرهای آسمان لاجوردی-درختان سبز اقاقیا- صدای دلنواز پرندگان زیبا- آسمان آبی

 بی کران- دروازه سبز دل – برگهای زرد بازیگوش – جاده های سبز انتظار- دیوارهای

 سنگی سکوت – دست خیس باران – سقف بلند آسمان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

جمله های درهم ریخته ی زیر مربوط به یک داستان است ، این جمله ها را به دقت بخوانید و پیام کلی داستان را حدس بزنید . سپس آن ها را به گونه ای شماره گذاری کنید که بازگو کننده ی ِ داستان مورد نظر باشد .

« موش و شیر »

( ) شیر ناراحت از خواب بیدار شد // ( ) شیر از او تشکر کرد // ( ) شیر موش را رها کرد

( ) بعد از چند روز شیر در دامی گرفتار شد // ( ) شیری در جنگل خوابیده بود

( ) موش او را دید و بند های دام را جوید و شیر را رهایی داد

( ) موش بازی گوش شروع کرد با دُم او بازی کردن

( ) موش از ترس به خود لرزید و گفت : مرا رها کن ، محبت تو را فراموش نمی کنم

( ) فوری موش را در چنگش گرفت و خواست او را به زمین بکوبد

( ) شیر به او خندید و از او پرسید : « تو چگونه می توانی به من یاری برسانی ؟ »

( ) آن وقت موش به شیر گفت : « دیدی چگونه من به تو یاری رساندم ؟ »

------------------------------------------------------------------------------------------------------


اگر خودکارتون فقط به اندازه نوشتن یک جمله جوهر داشت، چه جمله ای مینوشتید؟!برچسب‌ها: روش ابتکاری دبیر
[ یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ ] [ 21:42 ] [ معصومه هاشمی زاده ]
<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سه سیب در عکس بالا ،نمادی از کلاسهای هفتم،هشتم و نهم هستند.

معصومه هاشمی زاده ، ازدبیران ادبیات منطقه طرقبه (استان خراسان رضوی)هستم.

هدف از ایجاد این وبلاگ تبادل تجربه می باشد.
لطفا جهت مشاهده تمامی مطالب روی عناوین مطالب در قسمت بالا کلیک کنید . ممنون از نظرات سازنده شما عزیزان.
بزرگترین حسن وبلاگ مثل کتاب ،انتقال راهنمایی ها از نسلی به نسل های دیگر است.
امام صادق (ع) فرمودند : دانشت را بنویس ودر میان برادرانت بپراکن که چون از این سرای در گذشتی ،نوشته هایت را به میراث گذاری . زیرا برای مردم روزگاری پدید می آید که با هم تماس ندارند مگر به وسیله نوشته های یکدیگر.
برچسب‌ها وب
شعر (5)
امکانات وب
Online User